نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 27 بهمن 1394
ساعت 00:39

موسیقی متن بازی The Last Remnant

تعداد بازدید: 4719
4.67 از 5
موسیقی متن بازی The Last Remnant

موسیقی متن بازی The Last Remnant

256 Kbps
کیفیت
97
تعداد ترک
Tsuyoshi Sekito
آهنگساز
430 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
3:42:29
زمان کل
موسیقی متن بازی The Last Remnant
Disc 1
Tsuyoshi Sekito
موسیقی متن بازی The Last Remnant
01 The First Awakening
Tsuyoshi Sekito
2:12
موسیقی متن بازی The Last Remnant
02 Cherished Memories
Tsuyoshi Sekito
0:50
موسیقی متن بازی The Last Remnant
03 Opening Suite: The Search
Tsuyoshi Sekito
0:19
موسیقی متن بازی The Last Remnant
04 Opening Suite: The Chase
Tsuyoshi Sekito
0:26
موسیقی متن بازی The Last Remnant
05 Opening Suite: The Charge
Tsuyoshi Sekito
0:46
موسیقی متن بازی The Last Remnant
06 Opening Suite: The Assault
Tsuyoshi Sekito
1:29
موسیقی متن بازی The Last Remnant
07 Clash of Opposites
Tsuyoshi Sekito
3:22
موسیقی متن بازی The Last Remnant
08 Truths Revealed
Tsuyoshi Sekito
1:04
موسیقی متن بازی The Last Remnant
09 All For Her
Tsuyoshi Sekito
0:35
موسیقی متن بازی The Last Remnant
10 Home
Tsuyoshi Sekito
1:37
موسیقی متن بازی The Last Remnant
11 Gathering Clouds
Tsuyoshi Sekito
1:40
موسیقی متن بازی The Last Remnant
12 Into the Depths
Tsuyoshi Sekito
2:41
موسیقی متن بازی The Last Remnant
13 Flamedrop
Tsuyoshi Sekito
4:11
موسیقی متن بازی The Last Remnant
14 Struggle Eternal
Tsuyoshi Sekito
3:57
موسیقی متن بازی The Last Remnant
15 Sliver of Hope
Tsuyoshi Sekito
2:26
موسیقی متن بازی The Last Remnant
16 The Young Marquis
Tsuyoshi Sekito
2:44
موسیقی متن بازی The Last Remnant
17 The Known World
Tsuyoshi Sekito
1:03
موسیقی متن بازی The Last Remnant
18 The City of Heroes
Tsuyoshi Sekito
3:12
موسیقی متن بازی The Last Remnant
19 A Friendly Ear
Tsuyoshi Sekito
2:24
موسیقی متن بازی The Last Remnant
20 An Open Mind
Tsuyoshi Sekito
1:36
موسیقی متن بازی The Last Remnant
21 Fair Judgment
Tsuyoshi Sekito
2:47
موسیقی متن بازی The Last Remnant
22 Ante Up
Tsuyoshi Sekito
1:58
موسیقی متن بازی The Last Remnant
23 Creeping Shadows
Tsuyoshi Sekito
3:31
موسیقی متن بازی The Last Remnant
24 Rolling Hills, Sprawling Plains
Tsuyoshi Sekito
4:46
موسیقی متن بازی The Last Remnant
25 Sword Sparks
Tsuyoshi Sekito
3:32
موسیقی متن بازی The Last Remnant
26 Reversal!
Tsuyoshi Sekito
2:45
موسیقی متن بازی The Last Remnant
27 Horns of Victory
Tsuyoshi Sekito
1:30
موسیقی متن بازی The Last Remnant
28 Evil's Advance
Tsuyoshi Sekito
1:10
موسیقی متن بازی The Last Remnant
29 Glittering Gold
Tsuyoshi Sekito
2:33
موسیقی متن بازی The Last Remnant
30 Dark Secrets
Tsuyoshi Sekito
3:14
موسیقی متن بازی The Last Remnant
31 A Special Girl
Tsuyoshi Sekito
1:00
موسیقی متن بازی The Last Remnant
32 Slipping Through Your Fingers
Tsuyoshi Sekito
2:48
موسیقی متن بازی The Last Remnant
33 The Ageless Mage
Tsuyoshi Sekito
0:57
موسیقی متن بازی The Last Remnant
34 The Bonds of Friendship
Tsuyoshi Sekito
2:14
موسیقی متن بازی The Last Remnant
Disc 2
Tsuyoshi Sekito
موسیقی متن بازی The Last Remnant
01 The Heavens' Majesty
Tsuyoshi Sekito
3:34
موسیقی متن بازی The Last Remnant
02 Gateway to the West
Tsuyoshi Sekito
2:55
موسیقی متن بازی The Last Remnant
03 The Seat of Vulcan
Tsuyoshi Sekito
4:50
موسیقی متن بازی The Last Remnant
04 Swirling Sands
Tsuyoshi Sekito
4:31
موسیقی متن بازی The Last Remnant
05 Free and Easy
Tsuyoshi Sekito
2:53
موسیقی متن بازی The Last Remnant
06 The Conqueror's Message
Tsuyoshi Sekito
1:23
موسیقی متن بازی The Last Remnant
07 Something About That Guy
Tsuyoshi Sekito
0:47
موسیقی متن بازی The Last Remnant
08 The Binding
Tsuyoshi Sekito
1:08
موسیقی متن بازی The Last Remnant
09 Arcane Mysteries
Tsuyoshi Sekito
4:01
موسیقی متن بازی The Last Remnant
10 Memories Regained
Tsuyoshi Sekito
0:51
موسیقی متن بازی The Last Remnant
11 Family
Tsuyoshi Sekito
1:42
موسیقی متن بازی The Last Remnant
12 Ancient Magicks
Tsuyoshi Sekito
0:39
موسیقی متن بازی The Last Remnant
13 The Curse
Tsuyoshi Sekito
0:28
موسیقی متن بازی The Last Remnant
14 The Marshalls
Tsuyoshi Sekito
2:25
موسیقی متن بازی The Last Remnant
15 Limberlost
Tsuyoshi Sekito
3:44
موسیقی متن بازی The Last Remnant
16 In the Shadow of the Dragon
Tsuyoshi Sekito
2:35
موسیقی متن بازی The Last Remnant
17 The Crumbling Fortress
Tsuyoshi Sekito
3:15
موسیقی متن بازی The Last Remnant
18 Old Traditions, New Methods
Tsuyoshi Sekito
2:06
موسیقی متن بازی The Last Remnant
19 Unrelenting Advance
Tsuyoshi Sekito
2:54
موسیقی متن بازی The Last Remnant
20 Fallen
Tsuyoshi Sekito
0:39
موسیقی متن بازی The Last Remnant
21 Catafalque
Tsuyoshi Sekito
0:44
موسیقی متن بازی The Last Remnant
22 A Son's Loss
Tsuyoshi Sekito
1:54
موسیقی متن بازی The Last Remnant
23 Vows Renewed
Tsuyoshi Sekito
1:00
موسیقی متن بازی The Last Remnant
24 Everflow
Tsuyoshi Sekito
4:07
موسیقی متن بازی The Last Remnant
25 Assembling the Puzzle
Tsuyoshi Sekito
1:52
موسیقی متن بازی The Last Remnant
26 The Gates of Hell
Tsuyoshi Sekito
3:53
موسیقی متن بازی The Last Remnant
27 A Sister's Faith
Tsuyoshi Sekito
0:41
موسیقی متن بازی The Last Remnant
28 The Price of Arrogance
Tsuyoshi Sekito
1:18
موسیقی متن بازی The Last Remnant
29 Reunited at Last
Tsuyoshi Sekito
0:29
موسیقی متن بازی The Last Remnant
30 Echoing Hallways
Tsuyoshi Sekito
3:41
موسیقی متن بازی The Last Remnant
31 Rewriting the Rules
Tsuyoshi Sekito
1:02
موسیقی متن بازی The Last Remnant
32 The Second Awakening
Tsuyoshi Sekito
0:43
موسیقی متن بازی The Last Remnant
33 Gwayn's Bellow
Tsuyoshi Sekito
0:48
موسیقی متن بازی The Last Remnant
34 The Remnant of Fear
Tsuyoshi Sekito
0:44
موسیقی متن بازی The Last Remnant
35 Marion's Blessing
Tsuyoshi Sekito
0:49
موسیقی متن بازی The Last Remnant
36 Whispers of the Ancients
Tsuyoshi Sekito
3:30
موسیقی متن بازی The Last Remnant
Disc 3
Tsuyoshi Sekito
موسیقی متن بازی The Last Remnant
01 Breakers on the Shore
Tsuyoshi Sekito
4:22
موسیقی متن بازی The Last Remnant
02 Enter the Seven
Tsuyoshi Sekito
1:01
موسیقی متن بازی The Last Remnant
03 Life Without Remnants
Tsuyoshi Sekito
3:20
موسیقی متن بازی The Last Remnant
04 Hermeien's Ultimatum
Tsuyoshi Sekito
2:06
موسیقی متن بازی The Last Remnant
05 Accepting the Challenge
Tsuyoshi Sekito
0:49
موسیقی متن بازی The Last Remnant
06 Press to Victory
Tsuyoshi Sekito
3:29
موسیقی متن بازی The Last Remnant
07 Turn the Tide
Tsuyoshi Sekito
4:03
موسیقی متن بازی The Last Remnant
08 Unexpected Betrayal
Tsuyoshi Sekito
0:55
موسیقی متن بازی The Last Remnant
09 Out of Control
Tsuyoshi Sekito
3:24
موسیقی متن بازی The Last Remnant
10 Beat the Odds
Tsuyoshi Sekito
3:00
موسیقی متن بازی The Last Remnant
11 The Bitter End
Tsuyoshi Sekito
0:15
موسیقی متن بازی The Last Remnant
12 My Liege, My Enemy
Tsuyoshi Sekito
1:09
موسیقی متن بازی The Last Remnant
13 Wheat From Chaff
Tsuyoshi Sekito
2:12
موسیقی متن بازی The Last Remnant
14 Through the Tulgey Wood
Tsuyoshi Sekito
5:21
موسیقی متن بازی The Last Remnant
15 Unconditional Trust
Tsuyoshi Sekito
0:33
موسیقی متن بازی The Last Remnant
16 Echoes of the Past
Tsuyoshi Sekito
2:57
موسیقی متن بازی The Last Remnant
17 Final Decision
Tsuyoshi Sekito
3:35
موسیقی متن بازی The Last Remnant
18 Labyrinth
Tsuyoshi Sekito
2:41
موسیقی متن بازی The Last Remnant
19 One Step
Tsuyoshi Sekito
3:29
موسیقی متن بازی The Last Remnant
20 The Warden and the Activator
Tsuyoshi Sekito
0:44
موسیقی متن بازی The Last Remnant
21 Time for Release
Tsuyoshi Sekito
2:22
موسیقی متن بازی The Last Remnant
22 Nisus
Tsuyoshi Sekito
4:50
موسیقی متن بازی The Last Remnant
23 Schismogenesis
Tsuyoshi Sekito
4:18
موسیقی متن بازی The Last Remnant
24 The Final Sacrifice
Tsuyoshi Sekito
3:57
موسیقی متن بازی The Last Remnant
25 Journey's End
Tsuyoshi Sekito
3:11
موسیقی متن بازی The Last Remnant
26 Finale
Tsuyoshi Sekito
5:40
موسیقی متن بازی The Last Remnant
27 Overture: TGS 2007 Mix
Tsuyoshi Sekito
1:48
موسیقی متن بازی The Last Remnant
پسورد فایل ها: Bazimag.com
141.4 MB
حجم
1,179
تعداد دفعات دانلود
دانلود
142.67 MB
حجم
1,150
تعداد دفعات دانلود
دانلود
146.34 MB
حجم
1,197
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.