نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 12 فروردين 1397
ساعت 12:05

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank

تعداد بازدید: 5916
4.8 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank

320 Kbps
کیفیت
173
تعداد ترک
Michael Bross
آهنگساز
658 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
4:44:15
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
001. Sweat Shock
Michael Bross
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
002. Runaway (U & I)
Michael Bross
(3:47)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
003. Sheepinator TV Spot
Michael Bross
(0:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
004. Hip Hop TV Spot
Michael Bross
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
005. The Clash
Michael Bross
(1:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
006. Could Have Been Me
Michael Bross
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
007. Title Screen
Michael Bross
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
008. Ratchet’s Main Title
Michael Bross
(1:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
009. The Deplanetizer
Michael Bross
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
010. Qwark’s Address and Canyon Run
Michael Bross
(2:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
011. Pause Menu
Michael Bross
(2:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
012. Ship Diagnostics
Michael Bross
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
013. Kyzil Plateau, Veldin
Michael Bross
(2:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
014. Galactic Ranger Tryouts
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
015. Gadgetron Vendor
Michael Bross
(1:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
016. Weapon Acquired!
Michael Bross
(0:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
017. Basically Training
Michael Bross
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
018. Warbot Factory and Clank’s Birth and Escape
Michael Bross
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
019. Escape the Warbot Factory
Michael Bross
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
020. Gadgebots
Michael Bross
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
021. Through the Chute
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
022. Outrun Victor Von Ion
Michael Bross
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
023. Clank Captured
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
024. Ratchet’s Lament and Clank’s Crash Landing
Michael Bross
(2:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
025. Garage Backyard
Michael Bross
(1:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
026. Plateau Scrap
Michael Bross
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
027. Weapon Level Up!
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
028. Tobruk Crater, Novalis
Michael Bross
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
029. Defend the Planet
Michael Bross
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
030. Protect the Mayor
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
031. Agnogg Buckwash, Mayor of Tobruk Crater
Michael Bross
(0:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
032. Regular Office Hours
Michael Bross
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
033. Reservoir Caves
Michael Bross
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
034. The Waterworks
Michael Bross
(2:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
035. The Plumber
Michael Bross
(0:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
036. Squared Away
Michael Bross
(0:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
037. Slide Down A Sewer Pipe
Michael Bross
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
038. The Brain-Eating Zombie T-Rex
Michael Bross
(0:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
039. The Galactic Map
Michael Bross
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
040. To A New World
Michael Bross
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
041. Dropship Dog Fights
Michael Bross
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
042. Mag-Booster Metropolis
Michael Bross
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
043. Battle of Aleero City
Michael Bross
(7:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
044. Downtown Garden
Michael Bross
(1:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
045. Aleero City, Kerwan
Michael Bross
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
046. Big Al’s Roboshack, Nerd Heaven
Michael Bross
(1:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
047. Blargian Mercenaries
Michael Bross
(2:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
048. Grav-Train Station
Michael Bross
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
049. Gold Bolt Acquired!
Michael Bross
(0:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
050. Ride the Robot Train
Michael Bross
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
051. An Early Drop-off
Michael Bross
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
052. Weapons Training and Ratchet’s Fame
Michael Bross
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
053. Brax’s Basic Training
Michael Bross
(0:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
054. Captain Qwark’s Fitness Course
Michael Bross
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
055. The Hall of Heroes
Michael Bross
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
056. The Captain’s Gift
Michael Bross
(0:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
057. Star Jumping
Michael Bross
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
058. Touching Down
Michael Bross
(0:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
059. Outpost X11, Aridia
Michael Bross
(2:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
060. Skidd McMarx, the Pro Hoverboarder
Michael Bross
(0:47)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
061. Sandshark Valley
Michael Bross
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
062. The Chillest Dudes
Michael Bross
(0:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
063. Factory Flats
Michael Bross
(0:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
064. The Skidd McMarx Sports Shack
Michael Bross
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
065. Traversing the Swingshot Course
Michael Bross
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
066. Defend the Campsite
Michael Bross
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
067. Don Wonderstar, Skidd’s Agent
Michael Bross
(0:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
068. Sprocket and Plank
Michael Bross
(0:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
069. Sponsors Don Care
Michael Bross
(0:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
070. Slimy Streets
Michael Bross
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
071. Blackwater City, Rilgar
Michael Bross
(2:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
072. Groovitron A
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
073. Groovitron B
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
074. Groovitron C
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
075. Groovitron D
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
076. Groovitron E
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
077. Groovitron F
Michael Bross
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
078. Underground Pestilence
Michael Bross
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
079. Containment Center Conflict
Michael Bross
(2:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
080. Hoverboard Park
Michael Bross
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
081. Starlene the Hoverboard Girl
Michael Bross
(0:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
082. Bronze Cup Commence
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
083. The Blackwater City Hoverboard Competition
Michael Bross
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
084. Silver & Gold Cups Commence
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
085. Off to the Races
Michael Bross
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
086. Lombax Victorious
Michael Bross
(0:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
087. Second to Last
Michael Bross
(0:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
088. The Blackwater City Sewers
Michael Bross
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
089. The RYNO Dealer
Michael Bross
(0:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
090. The Blackwater Market
Michael Bross
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
091. The Trespasser
Michael Bross
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
092. Ranger Arrival
Michael Bross
(0:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
093. Station Hub
Michael Bross
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
094. Blarg Tactical Research Station, Nebula G34
Michael Bross
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
095. Station Intruders
Michael Bross
(1:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
096. Operation: Falling Star
Michael Bross
(0:47)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
097. The Blargian Snagglebeast
Michael Bross
(2:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
098. Who’s A Good Snagglebeast?
Michael Bross
(0:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
099. Blargian Steel
Michael Bross
(1:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
100. Fly Like A Bird
Michael Bross
(0:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
101. Outside the Station
Michael Bross
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
102. Magneboots Acquired
Michael Bross
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
103. Evacuate the Warship
Michael Bross
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
104. Warship A Splode
Michael Bross
(0:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
105. Blarg Depot, Gaspar
Michael Bross
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
106. Depot Destruction
Michael Bross
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
107. Gaspar Grind Rail
Michael Bross
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
108. The Brain Scientist
Michael Bross
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
109. The Good of All Blarg-Kind
Michael Bross
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
110. Telepathopus Fields
Michael Bross
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
111. Abby Normal
Michael Bross
(0:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
112. Remaining Brains
Michael Bross
(0:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
113. Jetpack Joyride
Michael Bross
(2:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
114. Darryl’s Reckoning
Michael Bross
(0:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
115. Citadel Chills
Michael Bross
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
116. Fort Krontos, Batalia
Michael Bross
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
117. Battlement Clearout
Michael Bross
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
118. The Starwatch Defence Cannon
Michael Bross
(2:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
119. Rail Grinding
Michael Bross
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
120. Hydroharvesters
Michael Bross
(0:36)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
121. Jowai Resort, Pokitaru
Michael Bross
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
122. Felton Razz
Michael Bross
(0:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
123. Resort Escort
Michael Bross
(2:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
124. Tiki Telepathopus
Michael Bross
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
125. Big Al the Conqueror
Michael Bross
(0:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
126. The Pokitaru Tiki Lounge and Karaoke Bar
Michael Bross
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
127. A Teslablast Weapon Kit
Michael Bross
(0:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
128. Star Jumper Dog Fighting
Michael Bross
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
129. Thrusterpack License
Michael Bross
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
130. Jowai Jubilee
Michael Bross
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
131. The Scenic Sewers
Michael Bross
(1:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
132. Espionage on Quartu
Michael Bross
(3:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
133. Skorg City, Quartu
Michael Bross
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
134. Factory Security Wing
Michael Bross
(2:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
135. Central Security Station
Michael Bross
(2:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
136. The Warbot Factory
Michael Bross
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
137. The Mother of All Synthenoids
Michael Bross
(0:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
138. Mrs. Zurkon’s Family Values
Michael Bross
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
139. Dear Diary and Qwark’s Plan
Michael Bross
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
140. Victor’s Death Ship
Michael Bross
(0:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
141. Ferocious Oxide
Michael Bross
(0:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
142. Drek and Nefarious Strike Back
Michael Bross
(6:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
143. Wing A, Deplanetizer
Michael Bross
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
144. Fight to the Bridge
Michael Bross
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
145. Drek’s Office
Michael Bross
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
146. Grim’s Story and the Rangers’ Return
Michael Bross
(2:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
147. The Sheepinator
Michael Bross
(2:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
148. The Planetary Conjunction
Michael Bross
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
149. Gadgetron Headquarters, Kalebo III
Michael Bross
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
150. Mag-Train Grind
Michael Bross
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
151. The Map-o-Matic Room
Michael Bross
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
152. Secure the Stockpiles
Michael Bross
(2:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
153. The Office of Wendell Lumos
Michael Bross
(1:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
154. Wendell Lumos, CEO of Gadgetron
Michael Bross
(0:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
155. The Kalebo Challenge
Michael Bross
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
156. #Gadgetron
Michael Bross
(0:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
157. Invasion Repelled
Michael Bross
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
158. Hologuise Sneakery
Michael Bross
(2:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
159. Sanitation Fields
Michael Bross
(0:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
160. Button Repellent (1:25)
Michael Bross
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
161. Showdown on the Deplanetizer
Michael Bross
(6:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
162. Duel with Captain Qwark
Michael Bross
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
163. Starcracker Chase
Michael Bross
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
164. Dwarf Star Confrontation
Michael Bross
(0:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
165. Nefarious Supernova
Michael Bross
(2:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
166. Escape from the Deplanetizer
Michael Bross
(2:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
167. Parting Ways
Michael Bross
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
168. Bad News Travels Fast (Credit Edit)
Michael Bross
(1:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
169. Bad News Travels Fast
Michael Bross
(2:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
170. Bad News Travels Fast
Michael Bross
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
171. One New RYNO
Michael Bross
(0:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
172. RYNOveture
Michael Bross
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
173. A Mechanical Uprising
Michael Bross
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Ratchet & Clank
پسورد فایل ها: Bazimag.com
239 MB
حجم
917
تعداد دفعات دانلود
دانلود
188 MB
حجم
828
تعداد دفعات دانلود
دانلود
231 MB
حجم
787
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.