نویسنده: قاسم ممتاز جمعه، 06 مرداد 1391
ساعت 01:50

موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations

تعداد بازدید: 22099
4.13 از 5
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations

موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations

128 Kbps
کیفیت
80
تعداد ترک
Jesper Kyd Lorne Balfe
آهنگساز
75 Mb + 51 Mb + 65 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
2:42:02
زمان کل
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disk 1
Jesper Kyd Lorne Balfe
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disc 1
Jesper Kyd Lorne Balfe
Vol.I Singleplayer
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
01. Lorne Balfe - Assassins Creed Theme
Jesper Kyd Lorne Balfe
4:43
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
02. Jesper Kyd - Animus Island
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:52
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
03. Lorne Balfe - The Road to Masysaf
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:55
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
04. Jesper Kyd - The Wounded Eagle
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:01
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
05. Jesper Kyd - The Noose Tightens
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:26
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
06. Lorne Balfe - Sailing to Constantinople
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:34
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
07. Lorne Balfe - Master and Mentor
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:45
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
08. Jesper Kyd - Welcome to Kostantiniyye
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:31
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
09. Jesper Kyd - The Crossroads of the World
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:31
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
10. Lorne Balfe - Sofia Sartor
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:43
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
11. Lorne Balfe - Son of Umar
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:23
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
12. Jesper Kyd - No Mistakes
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:47
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
13. Jesper Kyd - The Traitor
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:38
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
14. Lorne Balfe - A Heated Discussion
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:50
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
15. Jesper Kyd - Ambush
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:08
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
16. Lorne Balfe - A Familiar Face
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:21
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
17. Jesper Kyd - Byzantium
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:23
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
18. Jesper Kyd - Nova Roma
Jesper Kyd Lorne Balfe
4:02
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
19. Jesper Kyd - Templar Occupation
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:35
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
20. Lorne Balfe - Arrocco
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:31
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
21. Jesper Kyd - On the Attack
Jesper Kyd Lorne Balfe
4:28
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
22. Lorne Balfe - Last of the Palaiologi
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:56
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
23. Jesper Kyd - Yerebatan Cistern
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:53
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
24. Jesper Kyd - Fight or Flight
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:47
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
25. Jesper Kyd - Galata Tower
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:05
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
26. Jesper Kyd - Die By the Blade
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:05
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
27. Jesper Kyd - Forum of Ox
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:57
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
28. Lorne Balfe - Suleiman's Grief
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:04
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disk 2
Jesper Kyd Lorne Balfe
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disc 2
Jesper Kyd Lorne Balfe
Vol.II Singleplayer
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
01. Jesper Kyd - Istanbul
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:00
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
02. Lorne Balfe - We Talk Together
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:15
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
03. Jesper Kyd - Altair Escapes
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:38
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
04. Jesper Kyd - Betrayal
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:12
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
05. Lorne Balfe - The Mentors Return
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:55
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
06. Jesper Kyd - Rebuilding the Brotherhood
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:00
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
07. Lorne Balfe - Of Life and Death
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:26
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
08. Jesper Kyd - Greek Fire
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:07
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
09. Lorne Balfe - An Unsubtle Approach
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:49
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
10. Lorne Balfe - The Hidden City
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:33
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
11. Jesper Kyd - Infiltration
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:09
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
12. Jesper Kyd - Cappadocia
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:51
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
13. Jesper Kyd - Street Fight
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:22
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
14. Lorne Balfe - Mastermind
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:31
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
15. Jesper Kyd - Notorious
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:10
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
16. Jesper Kyd - Constantinopolis
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:35
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
17. Jesper Kyd - Investigation
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:10
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
18. Lorne Balfe - Everything Changes
Jesper Kyd Lorne Balfe
3:02
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
19. Lorne Balfe - You Have Eard Your Rest
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:09
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
20. Lorne Balfe - Passing the Torch
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:52
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
21. Jesper Kyd - Crossed Swords
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:02
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
22. Lorne Balfe - Scheduled for Deletion
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:01
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
23. Lorne Balfe - Altair and Darim
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:14
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
24. Jesper Kyd - The Library
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:57
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
25. Lorne Balfe - The Revelation
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:25
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
26. Lorne Balfe - Labored and Lost
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:54
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
27. Lorne Balfe - Reunion
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:57
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
28. Lorne Balfe - Enough for One Life
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:03
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disk 3
Jesper Kyd Lorne Balfe
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
Disc 3
Jesper Kyd Lorne Balfe
Vol.III Multiplayer
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
01. Lorne Balfe - Abstergo Industries
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:03
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
02. Lorne Balfe - Rhodes
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:41
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
03. Lorne Balfe - The Hunted
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:09
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
04. Lorne Balfe - Antioch
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:34
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
05. Lorne Balfe - The Hunter
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:55
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
06. Lorne Balfe - Kill Streak
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:37
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
07. Lorne Balfe - On the Run
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:57
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
08. Lorne Balfe - Constantinople
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:42
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
09. Lorne Balfe - In the Simulation
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:10
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
10. Lorne Balfe - Find the Target
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:05
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
11. Lorne Balfe - Firenze
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:40
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
12. Lorne Balfe - Welcom to the Fold
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:42
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
13. Lorne Balfe - Souk
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:35
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
14. Lorne Balfe - Chase the Target
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:03
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
15. Lorne Balfe - The Lobby
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:56
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
16. Lorne Balfe - Venezia
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:46
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
17. Lorne Balfe - Let the Chase Begin
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:04
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
18. Lorne Balfe - Sienna
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:36
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
19. Lorne Balfe - Tracking Templar
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:12
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
20. Lorne Balfe - Castel Gandolfo
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:41
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
21. Lorne Balfe - On a Kill Streak
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:46
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
22. Lorne Balfe - The Pursuit
Jesper Kyd Lorne Balfe
2:00
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
23. Lorne Balfe - Assassinate the Target
Jesper Kyd Lorne Balfe
1:54
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
24. Lorne Balfe - San Donato
Jesper Kyd Lorne Balfe
0:44
موسیقی متن بازی Assassin's creed Revelations
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 207
  تشکر: 50
  تشکرشده: 75
  کنسول‌های بازی:

  آخرین Patch روی سایت قرار داده شده ولی به خاطر داشتن لایسنس فعلا قابل استفاده نیست . به محض اینکه مشکلش برطرف بشه اعلام میکنیم .

  ‏saeed joon از این نوشته تشکر کرده است.
 • نام: مهمان - محمد رئالی

  ILOVEREALMADRID<br />just it <br />IHATEbarsa

 • نام: مهمان - محمد رئالی

  sallam man mikham wallpaper ro avaz konam bva ax really haro bezaram vali faghat ax in yaro messi hastesh chikar konam ke bad az aupdate ax ronaldo kaka va digaran biad ?<br />lotfan komak konid<br />rasti chetor mishe ke ba daste haye bedoone shpke drible zad?<br />plz javab bedid mersi bye<br />....<br />ILOVEREALMADRID

  ‏مهمان از این نوشته تشکر کرده است.
 • نام: مهمان - farzin

  عالی

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 83
  تشکر: 2
  تشکرشده: 21

  سلام.خسته نباشید.من تا به حال سایت خوبی در زمینه بازی ندیدم.من یکی از طرفداران و مبلغان بازی PES2011 هستم.با تمام منوهای بازی آشنایی کامل دارم.اما چون زبان انگلیسی من به کل تعطیله از شما خواهش می کنم اگر میتونید یه سایت معرفی کنید یا خودتون تمام ترجمه منوهای بازی را برام بفرستید.من میخوام تو قسمت ML و BL با معانی تمام گزینه هاش آشنا بهشم و بدونم هر کدوم چیکار میکنه.در ضمن من میخوام برام قسمت درست کردن ترکیب (Game Plan) برام کامل توضیح بدید که هر گزینش چیه؟ و کارش چیه؟ اگر این کارو برام انجام بدید ازتون یک دنیا ممنون میشم.لطفا اگر میشه برام هر چه سریعتر این کارو انجام بدید.مرسی.یک دنیا ممنونم.موفق باشید.به امید دیدار.
  <br />salam bezodi javabe shoma dade khahad shod

 • نام: مهمان - MajiD

  سلام.خسته نباشید.من تا به حال سایت خوبی در زمینه بازی ندیدم.من یکی از طرفداران و مبلغان بازی PES2011 هستم.با تمام منوهای بازی آشنایی کامل دارم.اما چون زبان انگلیسی من به کل تعطیله از شما خواهش می کنم اگر میتونید یه سایت معرفی کنید یا خودتون تمام ترجمه منوهای بازی را برام بفرستید.من میخوام تو قسمت ML و BL با معانی تمام گزینه هاش آشنا بهشم و بدونم هر کدوم چیکار میکنه.در ضمن من میخوام برام قسمت درست کردن ترکیب (Game Plan) برام کامل توضیح بدید که هر گزینش چیه؟ و کارش چیه؟ اگر این کارو برام انجام بدید ازتون یک دنیا ممنون میشم.لطفا اگر میشه برام هر چه سریعتر این کارو انجام بدید.مرسی.یک دنیا ممنونم.موفق باشید.به امید دیدار.

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 83
  تشکر: 2
  تشکرشده: 21

  OFFFFFFFFF CHE BAZDIDIEEEE

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 43
  تشکر: 13
  تشکرشده: 12

  میبینم که تعداد بازدید از 600 تا هم رد کرده !<br />از لطف دوستان متشکریم :d

  ‏مهمان از این نوشته تشکر کرده است.
 • Author
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 83
  تشکر: 66
  تشکرشده: 26
  کنسول‌های بازی:

  قاسم جان شما لذت ببر تا ما هم لذت ببریم. :)

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 207
  تشکر: 50
  تشکرشده: 75
  کنسول‌های بازی:

  خیلی خوبه ، خیلی عالیه . راستش من واقعا لذت میبرم از اینکه می بینم دوستان اینطوری با منطق با هم بحث می کنن . واقعا لذت میبرم که میبینم اینقدر گیمر ها پیشرفت کردن و هیچ اهمیتی هم به محدودیت هائی که وجود داره نمیدن . امیدوارم که بتونم بستر مناسبی برای پیشرفت و همفکری شما دوستان فراهم کنم . باز هم لذت میبم . کلا لذت میبرم . اقا چیکار داری بذار لذتمون رو ببریم دیگه :)

 • نام: مهمان - M30

  یه چیز دیگه ای که منو بسیار به FIFA علاقه مند کرد وجود فروم رسمیش و بر خورد عالیه سازندگان بازی با گیمر ها هست. چیزیکه تو PES یه ذره براش ارزش قائل نیستن نظر کابرا و گیمر ها هست. در مورد همین جذاب بودن بازی توی فروم کلی بحث کردیم با گری پترسون و قول داد که سال دیگه با اضافه کردن گزینه های بیشتر به کنترل هم گیمر آرکید باز از بازی خوشش بیاد و هم کسیکه دنبال شبیه ساز هست.<br />خلاصه چیزی که فیفا به اینجا رسونده همون توجه به نظر کاربرا هست. یه بازی الکی این همه فروش نمیکنه.. درسته تبلیغات ea همیشه عالیه ولی وقتی گیمر ببینه بهش احترام گذاشته میشه از سازنده حمایت میکنه. <br /><br />مطمئنا اگه روزی PES بتونه مثه سالهای 2005 و 2006 یه فوتبال عالی رو تحویل بده و فیفا افت کنه 100% میرم سراغ اون. اصلا هم به تعصب روی بازی اعتقاد ندارم چون واقعا مضخرفه. ولی آدم نمی تونه حقیقت رو نادیده بگیره ;)

 • نام: مهمان - M30

  شما برو فیفا رو رو حالت دستی بزار کنترل رو اونوقت میفهمی آزادی عمل و کنترل توی بازی یعنی چی... من وقتی فیفا 09 رو کنسول بازی کردم واقعا این آزادی عملش خیلی منو به خودش جذب کرد. <br /><br />من دقت کردم تو حالت دستی یا همون منوئال PES خود CUP خطاهای پاس رو اصلاح میکنه و اصلا فول منوئال نیست. مثلا اگه زاویه پاست کمتر از 30 خطا داشته باشه CPU این خطا رو اصلاح میکنه. ولی تو فیفا اینطوری نیست.<br /><br /><br />این چیزایی که در مورد پاس و شوت میگین خیلی وقته تو فیفا وجود داره و چیز جدیدی نیست.<br />اصلا من نمیگم PES نکات مثبت نداره... چون واقعا بی انصافیه اینطوری گفتن.<br />من فیفا رو به خاطر واقعی بودنش دوس دارم نه هیجانی یا غیر هیجانی بودن. آره PES یه بازیه فان هست و اصلا شبیه ساز نیست.

 • نام: مهمان - M30

  رضا جان من مسعودم و اتفاقا میام مغازه اقا قاسم برا بازی گرفتن.<br /><br />من خودم از اون قدیما طرفدار PES بودم ولی از سال 2008 این PES به شدت فان شد و از شبیه ساز بودن فاصله گرفت. یه تنه همه رو دریبل بزن و دیگه خودت اینا رو باید بهتر بدونی. اینقدر این بازی برام نا امید کننده شد که رفتم سراغ فیفا PC و منیجر مدش که واقعا این منیجر مد خیلی خوب کار شده بود. قیمتا واقعی بود. پیشرفت بازیکنا خیلی منتطق تر بود و مثه PES نمیشه بازیکن جوون جون گرفت و بعد از دو فصل به یک ابر بازیکن تبدیلش کرد. <br />بعدش با این فیفا نکست آشنا شدم و به خاطرش حتی رفتم کنسول گرفتم!<br />اینا رو گفتم که بدونی من خودم حداقل 6 سال شب و روز PES بازی می کردم و طرفدار پر و پا قرصش بودم.<br />وقتی من میبینم که بسیاری از حرکات پایه همون موتر نسل قبله. دروازه بانا همونه. داوری مشکل داره. صدا گذاری ضعیفه. گیم پلی بازی هنوز تو نسل قبله. تازه امسال یه خورده ای بهتر شده.

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 74
  تشکر: 3
  تشکرشده: 9

  Aghaye Maleki mohkam dar dahan fifa baaz haa kobidan! :D

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 83
  تشکر: 2
  تشکرشده: 21

  TO VAGHAN HAYEJANI KE DAR PES HAST O TO FIFA MIBINI? ENSAFAN?<br />100% nemibini har lahzeye pes hayejani khas dare <br />mani ke mibini daram dar morede in bazi harfi mizanam albate kochike shomam<br />az avalin pesi ke omade bod daram bazi mikonam <br />bale moshkelatiam dare nemishe ketman kard vali doste aziz pes az lahaze geraphici kheiliiiii behtar az fifas ghabol kon <br />masalan dar morede online doroste servere zaefi dare ke khob nemishe moshkele bozorgi dar nazar gereft<br />hala kolan make doset darim vali pes 11 eshghast!

بارگذاری بیشتر ...
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.