نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 09 مرداد 1391
ساعت 17:23

موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II

تعداد بازدید: 8468
0 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II

موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II

128 Kbps
کیفیت
79
تعداد ترک
Masashi Hamauzu
آهنگساز
70 Mb+ 68 Mb + 70 Mb+ 63 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
4:09;19
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
Disk 1
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
01. Masashi Hamauzu – FINAL FANTASY XIII-2 Overture
Masashi Hamauzu
( 2:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
02. Masashi Hamauzu – Beautiful Heroes
Masashi Hamauzu
( 2:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
03. Masashi Hamauzu – FINAL FANTASY XIII-2 ~A Wish~
Masashi Hamauzu
( 1:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
04. Masashi Hamauzu / Ryo Yamazaki – Knight of the Goddess
Masashi Hamauzu
( 2:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
05. Masashi Hamauzu – Eternal Fight
Masashi Hamauzu
( 3:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
06. Masashi Hamauzu / Ryo Yamazaki – God of War
Masashi Hamauzu
( 3:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
07. Masashi Hamauzu – An Arrow Through Time
Masashi Hamauzu
( 2:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
08. Naoshi Mizuta – Paradox
Masashi Hamauzu
( 4:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
09. Naoshi Mizuta – Giant Impact
Masashi Hamauzu
( 3:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
10. Masashi Hamauzu – A World Without Cocoon
Masashi Hamauzu
( 3:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
11. Naoshi Mizuta – Run
Masashi Hamauzu
( 3:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
12. Naoshi Mizuta – Noel’s Theme
Masashi Hamauzu
( 4:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
13. ORIGA – New Bodhum
Masashi Hamauzu
( 5:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
14. ORIGA – New Bodhum -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 5:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
15. Naoshi Mizuta – Paradigm Shift
Masashi Hamauzu
( 3:49)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
16. Mitsuto Suzuki – Glorious Fanfare
Masashi Hamauzu
( 1:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
17. Mitsuto Suzuki – Groovy Chocobo
Masashi Hamauzu
( 4:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
18. Masashi Hamauzu – FINAL FANTASY XIII-2 ~Future~
Masashi Hamauzu
( 2:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
19. ORIGA – Historia Crux
Masashi Hamauzu
( 4:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
20. David Whitaker – Worlds Collide
Masashi Hamauzu
( 3:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
Disk 2
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
01. Aimee Blackschleger – Invisible Invader
Masashi Hamauzu
( 7:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
02. Aimee Blackschleger – Invisible Invader -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 6:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
03. Naoshi Mizuta – Last Hunter
Masashi Hamauzu
( 5:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
04. Mitsuto Suzuki – Congratulatory Fanfare
Masashi Hamauzu
( 2:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
05. Naoshi Mizuta – Track of Battles
Masashi Hamauzu
( 2:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
06. Mitsuto Suzuki – Missing Link
Masashi Hamauzu
( 4:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
07. Naoshi Mizuta – Recollection for the Future
Masashi Hamauzu
( 3:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
08. Michiyo Honda – Eclipse
Masashi Hamauzu
( 3:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
09. Michiyo Honda – Eclipse -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 4:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
10. Masashi Hamauzu – Hope’s Theme ~Confidence~
Masashi Hamauzu
( 2:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
11. Naoshi Mizuta – The Song Written in Time
Masashi Hamauzu
( 6:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
12. Joelle – Ruined Hometown
Masashi Hamauzu
( 5:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
13. Joelle – Ruined Hometown -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 5:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
14. Mitsuto Suzuki – Labyrinth of Time
Masashi Hamauzu
( 3:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
15. Naoshi Mizuta – The Book of Prophecies
Masashi Hamauzu
( 3:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
16. Naoshi Mizuta / Sachiko Miyano – Caius’s Theme
Masashi Hamauzu
( 3:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
17. Naoshi Mizuta – Eyes of Etro
Masashi Hamauzu
( 2:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
18. Mitsuto Suzuki – Parallel World
Masashi Hamauzu
( 3:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
19. Mitsuto Suzuki – Parallel World -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 3:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
Disk 3
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
01. Mitsuto Suzuki / Masashi Hamauzu – Interval of Time and Space
Masashi Hamauzu
( 4:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
02. Naoshi Mizuta – Stigmata of an Oath
Masashi Hamauzu
( 1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
03. Shootie HG – Limit Break!
Masashi Hamauzu
( 6:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
04. Joelle – Starting Over
Masashi Hamauzu
( 5:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
05. Joelle – Starting Over -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 5:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
06. Naoshi Mizuta – Fight Pudding with Pudding
Masashi Hamauzu
( 2:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
07. Joelle – Plains of Eternity
Masashi Hamauzu
( 3:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
08. Joelle – Plains of Eternity -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 3:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
09. Naoshi Mizuta – Xanadu, Palace of Pleasure
Masashi Hamauzu
( 4:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
10. Kengo Tokusashi – Rodeo de Chocobo ( 2:01)
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
11. Naoshi Mizuta – Win or Lose
Masashi Hamauzu
( 5:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
12. Naoshi Mizuta – Condition Omega
Masashi Hamauzu
( 2:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
13. Sachiko Miyano – Promised to Chaos
Masashi Hamauzu
( 5:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
14. Joelle – Yeul’s Theme
Masashi Hamauzu
( 6:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
15. Naoshi Mizuta – Synchro Drive
Masashi Hamauzu
( 2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
16. Mitsuto Suzuki – Augusta Tower ( 2:39)
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
17. Mitsuto Suzuki – Augusta Tower -Aggressive Mix-
Masashi Hamauzu
( 2:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
18. Masashi Hamauzu / Ryo Yamazaki – The City of Academia
Masashi Hamauzu
( 3:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
19. Masashi Hamauzu – Theme of the Academy
Masashi Hamauzu
( 3:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
Disk 4
Masashi Hamauzu
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
01. Masashi Hamauzu – A Broken Wonder
Masashi Hamauzu
( 2:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
02. Shootie HG – Crazy Chocobo
Masashi Hamauzu
( 1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
03. Mitsuto Suzuki – The Shadow of Valhalla
Masashi Hamauzu
( 4:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
04. Naoshi Mizuta – Countless Farewells
Masashi Hamauzu
( 3:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
05. Mitsuto Suzuki – Empty Solitude ~Game Over~
Masashi Hamauzu
( 2:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
06. Frances Maya – Serah’s Theme ~Memory~
Masashi Hamauzu
( 2:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
07. KOKIA – Noel’s Theme ~The Last Travel~
Masashi Hamauzu
( 4:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
08. Masashi Hamauzu / Mitsuto Suzuki – Lightning’s Theme ~Unguarded
Masashi Hamauzu
( 3:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
09. Masashi Hamauzu – The Gate of Etro
Masashi Hamauzu
( 2:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
10. Masashi Hamauzu – Tears of the Goddess
Masashi Hamauzu
( 2:07)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
11. Naoshi Mizuta – A Chaotic Labyrinth
Masashi Hamauzu
( 5:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
12. Naoshi Mizuta – The Ruler of Time and Space
Masashi Hamauzu
( 4:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
13. Yoshitaka Suzuki – Heart of Chaos
Masashi Hamauzu
( 2:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
14. Yoshitaka Suzuki – A Promise for the Future
Masashi Hamauzu
( 3:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
15. Mitsuto Suzuki – Invisible Depths
Masashi Hamauzu
( 4:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
16. Yoshitaka Suzuki – Eternal Paradox
Masashi Hamauzu
( 5:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
17. Masashi Hamauzu – To a Land of Hope
Masashi Hamauzu
( 1:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
18. Masashi Hamauzu – Metashield Expansion
Masashi Hamauzu
( 1:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
19. Masashi Hamauzu – A World Without a Goddess
Masashi Hamauzu
( 1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
20. Sachiko Miyano – Ending Roll
Masashi Hamauzu
( 9:51)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
21. Mitsuto Suzuki – Track 21
Masashi Hamauzu
( 4:57)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Final Fantasy XIII-II
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.