نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 20 فروردين 1397
ساعت 09:53

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive

تعداد بازدید: 3348
4.5 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive

320 Kbps
کیفیت
97
تعداد ترک
Haruna Kubo
آهنگساز
510 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
3:29:50
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
CD1
Haruna Kubo
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
01. Good to See You Again
Haruna Kubo
(5:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
02. Fallen Mother Base
Haruna Kubo
(1:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
03. A Photograph
Haruna Kubo
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
04. C.Y.F.
Haruna Kubo
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
05. A Soldier Who Saved Boss
Haruna Kubo
(1:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
06. Wardenclyffe Section
Haruna Kubo
(4:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
07. The World Beyond the Wormhole
Haruna Kubo
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
08. An XOF Soldier
Haruna Kubo
(1:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
09. A Parade of the Dead
Haruna Kubo
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
10. I Am Not Gonna Die Here
Haruna Kubo
(1:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
11. Residents of Dite
Haruna Kubo
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
12. The Survival Begins
Haruna Kubo
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
13. A Massive Wormhole
Haruna Kubo
(2:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
14. Briefing
Haruna Kubo
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
15. Make Your Way
Haruna Kubo
(1:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
16. Welcome to Base Camp, Captain
Haruna Kubo
(2:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
17. Entering the Fog – Desert Area 01
Haruna Kubo
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
18. Caution
Haruna Kubo
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
19. Desert Alert
Haruna Kubo
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
20. An Incident
Haruna Kubo
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
21. Other Survivors
Haruna Kubo
(3:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
22. Desert Area 02
Haruna Kubo
(3:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
23. Get Prepared
Haruna Kubo
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
24. Start the Digger
Haruna Kubo
(1:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
25. Activating the Wormhole Home
Haruna Kubo
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
26. Defend Our Way Home
Haruna Kubo
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
27. Activation Completed
Haruna Kubo
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
28. The Lord of Dust
Haruna Kubo
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
29. The Lord Strikes
Haruna Kubo
(1:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
30. Hurry to the Top
Haruna Kubo
(5:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
Haruna Kubo
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
CD2
Haruna Kubo
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
01. Metal Gear Survive Main Theme
Haruna Kubo
(3:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
02. Welcome to the Next Circle
Haruna Kubo
(1:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
03. Entering the Fog – Jungle Area 01
Haruna Kubo
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
04. Jungle Alert
Haruna Kubo
(2:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
05. I Always Believed That You’d Come
Haruna Kubo
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
06. Jungle Area 02
Haruna Kubo
(2:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
07. The Giant Weapon
Haruna Kubo
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
08. Dread Dust
Haruna Kubo
(1:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
09. Join Us
Haruna Kubo
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
10. Seth
Haruna Kubo
(5:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
11. After the Battle
Haruna Kubo
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
12. The Future’s In Your Hands
Haruna Kubo
(3:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
13. The Final Operation
Haruna Kubo
(3:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
14. To the Battle Field
Haruna Kubo
(3:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
15. Do-Or-Die
Haruna Kubo
(3:21)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
16. The One, The Hope
Haruna Kubo
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
17. Metal Gear Awakens
Haruna Kubo
(0:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
18. The Rail Gun
Haruna Kubo
(2:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
19. Concept of Death
Haruna Kubo
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
20. Life, Death, and Existence
Haruna Kubo
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
21. Their Will
Haruna Kubo
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
22. Let’s Go Home
Haruna Kubo
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
23. A Journey of a Thousand Miles Begins with a Single Step
Haruna Kubo
(1:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
24. Memory of Survivors
Haruna Kubo
(6:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
25. The End of the Circle
Haruna Kubo
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
26. Big Mouth
Haruna Kubo
(4:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
27. Frostbite
Haruna Kubo
(3:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
Haruna Kubo
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
CD3
Haruna Kubo
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
01. Staging Area 01
Haruna Kubo
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
02. Staging Area 02
Haruna Kubo
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
03. Staging Area 03
Haruna Kubo
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
04. Staging Area 04
Haruna Kubo
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
05. Staging Area 05
Haruna Kubo
(2:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
06. Wrecked Base Interval
Haruna Kubo
(2:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
07. Wrecked Base Wave
Haruna Kubo
(1:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
08. Wrecked Base Wave Alert
Haruna Kubo
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
09. Fallen Village Interval
Haruna Kubo
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
10. Fallen Village Wave
Haruna Kubo
(2:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
11. Fallen Village Wave Alert
Haruna Kubo
(0:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
12. Deserted Mine Interval
Haruna Kubo
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
13. Deserted Mine Wave
Haruna Kubo
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
14. Deserted Mine Wave Alert
Haruna Kubo
(1:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
15. Abandoned Airport Interval
Haruna Kubo
(1:29)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
16. Abandoned Airport Wave
Haruna Kubo
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
17. Abandoned Airport Wave Alert
Haruna Kubo
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
18. Forsaken Ruins Interval
Haruna Kubo
(1:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
19. Forsaken Ruins Wave
Haruna Kubo
(2:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
20. Forsaken Ruins Wave Alert
Haruna Kubo
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
21. Crystallization Area
Haruna Kubo
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
22. Various Jingles
Haruna Kubo
(1:53)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
23. Lobby
Haruna Kubo
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
24. Sneak
Haruna Kubo
(1:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
25. Action
Haruna Kubo
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
26. Various Jingles
Haruna Kubo
(0:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
27. Lobby
Haruna Kubo
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
28. Final Round Sneak
Haruna Kubo
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
29. Action 01
Haruna Kubo
(2:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
30. Action 02
Haruna Kubo
(1:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
31. Result
Haruna Kubo
(0:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
32. Team Creation
Haruna Kubo
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
33. Emblem
Haruna Kubo
(3:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
34. Download
Haruna Kubo
(0:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
35. Various Jingles
Haruna Kubo
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
36. Survival
Haruna Kubo
(1:51)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
37. Freeplay
Haruna Kubo
(5:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
38. Result
Haruna Kubo
(1:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
39. MVP Result
Haruna Kubo
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
40. Various Jingles
Haruna Kubo
(1:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Metal Gear Survive
پسورد فایل ها: Bazimag.com
164 MB
حجم
811
تعداد دفعات دانلود
دانلود
166 MB
حجم
734
تعداد دفعات دانلود
دانلود
177 MB
حجم
784
تعداد دفعات دانلود
دانلود
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.