نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 26 دی 1395
ساعت 11:28

موسیقی متن بازی Final Fantasy 15

تعداد بازدید: 7605
5 از 5
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15

موسیقی متن بازی Final Fantasy 15

320 Kbps
کیفیت
96
تعداد ترک
Yoko Shimomura
آهنگساز
708 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
5:31:46
زمان کل
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
01. Somnus (Instrumental Version)
Yoko Shimomura
(2:29)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
02. Departure
Yoko Shimomura
(1:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
03. Broken Down
Yoko Shimomura
(0:36)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
04. Hammerhead
Yoko Shimomura
(4:37)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
05. Wanderlust
Yoko Shimomura
(5:50)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
06. Encroaching Fear
Yoko Shimomura
(1:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
07. Stand Your Ground
Yoko Shimomura
(3:29)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
08. Relax and Reflect
Yoko Shimomura
(3:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
09. Day's End Fanfare
Yoko Shimomura
(0:13)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
10. Horizon
Yoko Shimomura
(0:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
11. Safe Haven
Yoko Shimomura
(2:22)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
12. Lurking Danger
Yoko Shimomura
(1:43)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
13. Hunt or Be Hunted
Yoko Shimomura
(5:08)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
14. CINDY
Yoko Shimomura
(2:51)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
15. Urban Chrome
Yoko Shimomura
(2:31)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
16. A Quick Pit Stop
Yoko Shimomura
(3:49)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
17. Love Lost
Yoko Shimomura
(4:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
18. Galdin Quay
Yoko Shimomura
(4:18)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
19. ARDYN
Yoko Shimomura
(3:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
20. The Aggressors
Yoko Shimomura
(3:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
21. NOX AETERNA
Yoko Shimomura
(1:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
22. The Hunters
Yoko Shimomura
(3:38)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
23. What Lies Within
Yoko Shimomura
(5:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
24. Daemons
Yoko Shimomura
(3:53)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
25. Bros on the Road
Yoko Shimomura
(3:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
26. Fantastica!
Yoko Shimomura
(0:23)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
27. The Niflheim Empire
Yoko Shimomura
(3:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
28. Veiled in Black
Yoko Shimomura
(3:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
29. Valse di Fantastica
Yoko Shimomura
(3:40)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
30. Crystalline Chill
Yoko Shimomura
(3:08)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
31. What a Hoot
Yoko Shimomura
(1:47)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
32. Blues de Chocobo
Yoko Shimomura
(4:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
33. Reel Rumble
Yoko Shimomura
(4:47)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
34. The Fight Is On!
Yoko Shimomura
(2:48)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
35. Lestallum
Yoko Shimomura
(3:56)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
36. Welcome to the Leville
Yoko Shimomura
(1:40)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
37. Unsettling Aura
Yoko Shimomura
(3:42)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
38. Don't Panic!
Yoko Shimomura
(1:10)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
39. APOCALYPSIS NOCTIS
Yoko Shimomura
(4:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
40. Cosmogony
Yoko Shimomura
(3:37)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
41. Melancholia
Yoko Shimomura
(2:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
42. A Premonition
Yoko Shimomura
(0:51)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
43. NOX DIVINA
Yoko Shimomura
(2:16)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
44. Labyrinthine
Yoko Shimomura
(2:59)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
45. Flying R
Yoko Shimomura
(4:25)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
46. Imperial Infiltration
Yoko Shimomura
(4:01)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
47. Veiled in Black (Arrangement)
Yoko Shimomura
(3:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
48. Invidia
Yoko Shimomura
(4:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
49. Sorrow Without Solace
Yoko Shimomura
(4:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
50. Sunset Waltz
Yoko Shimomura
(1:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
51. Disquiet
Yoko Shimomura
(2:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
52. OMNIS LACRIMA
Yoko Shimomura
(4:31)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
53. Rodeo de Chocobo
Yoko Shimomura
(2:50)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
54. Listen Up
Yoko Shimomura
(2:56)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
55. Creeping Shadows
Yoko Shimomura
(2:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
56. Impending Peril
Yoko Shimomura
(1:52)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
57. Up for the Challenge
Yoko Shimomura
(4:04)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
58. Cape Caem
Yoko Shimomura
(2:25)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
59. Cape Caem - Our New Home
Yoko Shimomura
(4:29)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
60. Cape Caem - Hidden Harbor
Yoko Shimomura
(1:52)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
61. Bros on the Road II
Yoko Shimomura
(3:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
62. NOCTIS
Yoko Shimomura
(4:40)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
63. Over the Waves
Yoko Shimomura
(3:57)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
64. Altissia
Yoko Shimomura
(2:49)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
65. Altissia - Gondola Ride
Yoko Shimomura
(3:54)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
66. Welcome to the Royal Suite
Yoko Shimomura
(2:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
67. Starlit Waltz
Yoko Shimomura
(2:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
68. Prayer de LUNA
Yoko Shimomura
(2:03)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
69. No Time Left
Yoko Shimomura
(2:18)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
70. Song of the Stars
Yoko Shimomura
(3:38)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
71. The Hydraean's Wrath
Yoko Shimomura
(4:22)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
72. ARDYN II
Yoko Shimomura
(2:49)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
73. LUNA
Yoko Shimomura
(1:52)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
74. APOCALYPSIS AQUARIUS
Yoko Shimomura
(4:14)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
75. Broken Bonds
Yoko Shimomura
(3:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
76. Dining Car
Yoko Shimomura
(3:07)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
77. Cartanica
Yoko Shimomura
(4:12)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
78. Relax and Reflect - Pensive
Yoko Shimomura
(2:13)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
79. Careening Into Dange
Yoko Shimomura
(3:40)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
80. Tenebrae
Yoko Shimomura
(4:05)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
81. Horrors of the Night
Yoko Shimomura
(5:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
82. End of the Road
Yoko Shimomura
(1:59)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
83. An Empire in Ruins
Yoko Shimomura
(3:59)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
84. RAVUS AETERNA
Yoko Shimomura
(4:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
85. In the Light of the Crystal
Yoko Shimomura
(2:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
86. A World Unwaking
Yoko Shimomura
(2:46)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
87. Neverending Nightmare
Yoko Shimomura
(4:26)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
88. Homecoming
Yoko Shimomura
(4:17)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
89. Hammerhead - The Last Bastion
Yoko Shimomura
(4:01)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
90. Somnus
Yoko Shimomura
(2:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
91. Hellfire
Yoko Shimomura
(6:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
92. Magna Insomnia
Yoko Shimomura
(5:18)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
93. Dawn
Yoko Shimomura
(1:53)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
94. Somnus Ultima
Yoko Shimomura
(2:01)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
95. Dewdrops at Dawn
Yoko Shimomura
(1:39)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
96. Main Theme from FINAL FANTASY
Yoko Shimomura
(2:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy 15
پسورد فایل ها: Bazimag.com
224.38 MB
حجم
1,757
تعداد دفعات دانلود
دانلود
234.45 MB
حجم
1,334
تعداد دفعات دانلود
دانلود
250.03 MB
حجم
1,391
تعداد دفعات دانلود
دانلود
برچسب‌ها
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.