نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 17 آبان 1393
ساعت 18:07

دانلود موسیقی متن Bayonetta 2

تعداد بازدید: 8783
5 از 5
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2

دانلود موسیقی متن Bayonetta 2

320 Kbps
کیفیت
183
تعداد ترک
Masami Ueda
آهنگساز
815 Mb
حجم دانلود
5
تعداد دیسک
6:02:18
زمان کل
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
Disk 1
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
01. Title
Masami Ueda
(02:27)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
02. The Legend Of Aesir
Masami Ueda
(03:34)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
03. EV01 Lumen Sage
Masami Ueda
(01:03)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
04. EV02 Demise
Masami Ueda
(01:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
05. GM01 Chapter Start
Masami Ueda
(02:06)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
06. EV03-1 Prologue
Masami Ueda
(00:53)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
07. EV03-2 Shopping A
Masami Ueda
(01:39)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
08. EV03-3 Jeanne's Appearance
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
09. EV03-4 Premonition A
Masami Ueda
(00:44)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
10. EV03-5 Premonition B
Masami Ueda
(00:40)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
11. EV03-6 Shopping B
Masami Ueda
(00:45)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
12. EV03-7 Bayonetta Ready to Fight A
Masami Ueda
(01:12)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
13. Moon River (∞ Climax Mix)
Masami Ueda
(08:30)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
14. EV04-1 Rodin's Gift A
Masami Ueda
(01:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
15. EV04-2 Love is Blue Equipped
Masami Ueda
(00:18)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
16. EV04-3 Rodin's Gift B
Masami Ueda
(00:25)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
17. Theme Of Bayonetta 2 - Tomorrow Is Mine
Masami Ueda
(04:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
18. Angel Advent
Masami Ueda
(00:16)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
19. Mad Rush
Masami Ueda
(02:50)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
20. The Heavies (2nd Climax Ver.)
Masami Ueda
(04:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
21. Infernal Demon Summoning (2nd Climax Ver.)
Masami Ueda
(00:47)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
22. EV05 Gomorrah Escapes
Masami Ueda
(00:55)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
23. Gomorrah - Devourer Of The Divine
Masami Ueda
(04:13)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
24. Time For The Climax!
Masami Ueda
(02:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
25. EV06 Sorrow and Anger
Masami Ueda
(00:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
26. The Gates Of Hell
Masami Ueda
(04:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
27. EV07-1 Jeanne's Fate
Masami Ueda
(01:03)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
28. EV07-2 At Hell's Entrance, to the Gates of Hell
Masami Ueda
(00:49)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
29. GM02 Chapter Clear
Masami Ueda
(01:47)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
30. EV08 Enzo's Speech
Masami Ueda
(01:06)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
31. EV09-1 Enzo's Flight A
Masami Ueda
(00:30)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
32. EV09-2 Enzo's Flight B
Masami Ueda
(01:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
33. ST01 Noatun - City of Water
Masami Ueda
(03:56)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
34. Memory of Time A
Masami Ueda
(01:36)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
35. ST02 Noatun - Chaos Ruins
Masami Ueda
(03:21)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
36. Back Alley Rising
Masami Ueda
(01:30)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
37. ST03 Noatun - Water Square
Masami Ueda
(03:28)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
Disk 2
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
01. EV10-1 The Mysterious Boy, Loki's Appearance
Masami Ueda
(00:46)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
02. EV10-2 Conversation with Loki A
Masami Ueda
(02:49)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
03. EV10-3 Conversation with Loki B
Masami Ueda
(00:44)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
04. EV11 Valiance Appears
Masami Ueda
(00:52)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
05. ST04 Noatun - Church
Masami Ueda
(03:23)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
06. EV12 Reunion with Loki
Masami Ueda
(00:30)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
07. Crisis!
Masami Ueda
(04:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
08. EV13 Crisis Approaching Loki
Masami Ueda
(00:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
09. EV14-1 Red String of Fate…?
Masami Ueda
(00:11)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
10. EV14-2 Fleur De La Reine
Masami Ueda
(00:22)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
11. EV14-3 Luka's Appearance
Masami Ueda
(00:49)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
12. EV14-4 Eyes of the World
Masami Ueda
(04:16)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
13. EV14-5 A Small Guide
Masami Ueda
(00:47)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
14. EV15 Power of the Memory of Time - Tsunami
Masami Ueda
(00:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
15. Big Wave
Masami Ueda
(00:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
16. EV16 Power of the Memory of Time - Catherdral
Masami Ueda
(00:27)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
17. Memory of Time B
Masami Ueda
(02:44)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
18. EV17 Conversation with Loki C
Masami Ueda
(01:41)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
19. Glamor's Return
Masami Ueda
(01:36)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
20. Glamor - In Charm And Allure
Masami Ueda
(04:13)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
21. EV18 Loki Falling
Masami Ueda
(00:22)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
22. EV19 Disturbing Signs
Masami Ueda
(00:29)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
23. ST05 Noatun - City at Dusk
Masami Ueda
(03:23)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
24. EV20-1 Encounter A
Masami Ueda
(00:32)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
25. EV20-2 Encounter B
Masami Ueda
(00:52)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
26. Loki's Crisis
Masami Ueda
(02:54)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
27. EV21 Masked Lumen Sage
Masami Ueda
(01:37)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
28. The Lumen Sage
Masami Ueda
(03:39)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
29. The Lumen Sage & Fortitudo
Masami Ueda
(05:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
30. The Lumen Sage & Temperantia
Masami Ueda
(05:06)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
31. PUNCH-OUT!!
Masami Ueda
(02:06)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
32. The Lumen Sage - Climax
Masami Ueda
(01:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
33. EV22 Loki, Dies…?
Masami Ueda
(00:15)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
34. To the Cathedral of Water
Masami Ueda
(02:37)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
35. Devil Advent
Masami Ueda
(00:18)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
36. ST06 Cathedral of Water
Masami Ueda
(01:59)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
37. EV23-1 Floating Sphere
Masami Ueda
(00:23)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
38. EV23-2 Behind the Scenes
Masami Ueda
(00:25)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
39. EV24 Beginning of the World
Masami Ueda
(02:00)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
40. EV25 Conversation with Luka
Masami Ueda
(00:42)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
41. To the Top
Masami Ueda
(03:21)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
42. EV26 Power of the Memory of Time - Sky Bridge
Masami Ueda
(00:22)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
43. Across the Sky Bridge
Masami Ueda
(02:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
Disk 3
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
01. EV27 Valor's Appearance
Masami Ueda
(00:14)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
02. Valor - In Courage And Gallantry
Masami Ueda
(05:46)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
03. EV28-1 To the Lake's Bottom
Masami Ueda
(00:38)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
04. EV28-2 Power of the Memory of Time - Ark of Time
Masami Ueda
(00:23)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
05. Insidious - Consumer Of All
Masami Ueda
(05:42)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
06. EV29 The Ark Swallows
Masami Ueda
(00:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
07. ST07 Insidious Insides
Masami Ueda
(02:22)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
08. EV30 Masked Lumen Sage Returns
Masami Ueda
(01:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
09. EV31 Pendant
Masami Ueda
(00:34)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
10. ST08 Ruin of Memories
Masami Ueda
(03:58)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
11. EV32 Golem Appears
Masami Ueda
(00:12)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
12. The Giants
Masami Ueda
(04:16)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
13. Memory of Time C
Masami Ueda
(04:10)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
14. Inferno's Entrance
Masami Ueda
(00:29)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
15. EV33 Masked Lumen Sage and Prophet
Masami Ueda
(01:53)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
16. Beyond Time
Masami Ueda
(06:40)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
17. EV34-1 The Power of Transcending Space-Time
Masami Ueda
(00:44)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
18. EV34-2 Sorrow of Truth A
Masami Ueda
(03:19)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
19. EV34-3 Sorrow of Truth B
Masami Ueda
(00:41)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
20. ST09 Inferno
Masami Ueda
(03:16)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
21. Raid!
Masami Ueda
(03:36)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
22. ST10 Inferno - Forest
Masami Ueda
(03:35)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
23. EV35 In Hell, Conversation with Rodin
Masami Ueda
(00:32)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
24. EV36-1 Alraune's Appearance
Masami Ueda
(01:02)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
25. EV36-2 Resentment of Madama Butterfly A
Masami Ueda
(00:43)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
26. EV36-3 Resentment of Madama Butterfly B
Masami Ueda
(00:20)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
27. Alraune - Whisper Of Dementia
Masami Ueda
(05:38)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
28. EV37 Alraune's Anger
Masami Ueda
(01:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
29. Alraune - Whisper Of Insanity
Masami Ueda
(07:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
30. EV38-1 Friend Rescued A
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
31. EV38-2 Friend Rescued B
Masami Ueda
(00:34)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
32. EV38-3 Friend Rescued C
Masami Ueda
(01:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
33. EV38-4 Rodin's Works of Art
Masami Ueda
(00:41)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
Disk 4
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
01. Friend
Masami Ueda
(03:41)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
02. EV39-1 Umbra Witch and the Lumen Sage A
Masami Ueda
(01:39)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
03. EV39-2 Umbra Witch and the Lumen Sage B
Masami Ueda
(00:27)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
04. You May Call Me Father
Masami Ueda
(07:55)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
05. EV40 Loki's Awakening
Masami Ueda
(00:25)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
06. EV41 500 Years Ago, Vigrid
Masami Ueda
(00:22)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
07. ST11-1 Vigrid A
Masami Ueda
(02:49)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
08. EV42 Rosa's Appearance
Masami Ueda
(01:10)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
09. ST11-2 Vigrid B
Masami Ueda
(01:02)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
10. Fortitudo - In Labors And Dangers
Masami Ueda
(07:12)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
11. ST11-3 Vigrid C
Masami Ueda
(01:30)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
12. ST12 Underground Cave Cemetery
Masami Ueda
(04:13)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
13. ST13-1 Underground Cave Swallowed by Lava A
Masami Ueda
(02:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
14. The Heavies (1st Climax Ver.)
Masami Ueda
(03:14)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
15. Infernal Demon Summoning (1st Climax Ver.)
Masami Ueda
(02:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
16. ST13-2 Underground Cave Swallowed by Lava B
Masami Ueda
(03:34)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
17. Riders Of The Light
Masami Ueda
(03:27)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
18. ST14 The Witches' Training Grounds
Masami Ueda
(02:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
19. ST15 The Great War of 500 Years Past - Ground
Masami Ueda
(06:19)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
20. Sapientia - In The Choice Between Good And Evil
Masami Ueda
(05:45)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
21. EV43 Judgment
Masami Ueda
(00:17)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
22. ST16 The Great War of 500 Years Past - Air
Masami Ueda
(03:21)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
23. Iustitia - In Giving Every Man His Due
Masami Ueda
(06:21)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
Disk 5
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
01. Temperantia - In Foregoing Pleasures
Masami Ueda
(05:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
02. One Of A Kind
Masami Ueda
(05:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
03. EV44 Loptr's Appearance
Masami Ueda
(01:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
04. EV45-1 At Hell's Gate, Conversation with Luka and Loki A
Masami Ueda
(00:47)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
05. EV45-2 At Hell's Gate, Conversation with Luka and Loki B
Masami Ueda
(00:15)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
06. ST17 Moonlight Valley (2nd Climax Ver.)
Masami Ueda
(03:10)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
07. EV46 The Truth
Masami Ueda
(00:25)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
08. EV47 Beloved People
Masami Ueda
(01:25)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
09. EV48-1 To the Sacred Mountain, Fimbulventr A
Masami Ueda
(00:31)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
10. EV48-2 To the Sacred Mountain, Fimbulventr B
Masami Ueda
(01:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
11. EV49 Luka and Loki Toward the Temple
Masami Ueda
(01:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
12. ST18 Between the Helm
Masami Ueda
(01:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
13. Truth of Revenge
Masami Ueda
(01:42)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
14. EV50-2 Loptr's Speech A
Masami Ueda
(02:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
15. EV50-3 Loptr's Speech B (00:53)
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
16. EV50-4 Luka the Busybody
Masami Ueda
(00:12)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
17. EV50-5 Bayonetta Ready to Fight B (00:33)
Masami Ueda
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
18. EV51-1 God of Chaos, Aesir
Masami Ueda
(01:54)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
19. EV51-2 Together With Balder
Masami Ueda
(00:40)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
20. Aesir
Masami Ueda
(06:15)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
21. EV52-1 Loki's Bet A
Masami Ueda
(00:36)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
22. EV52-2 Loki's Bet B
Masami Ueda
(00:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
23. The God Of Chaos!?
Masami Ueda
(02:01)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
24. EV53-1 Balder's Resolution
Masami Ueda
(00:57)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
25. EV53-2 My Dear, Sweet Child
Masami Ueda
(00:52)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
26. EV53-3 See You Around
Masami Ueda
(01:54)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
27. EV54 Epilogue
Masami Ueda
(00:32)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
28. Let’s Dance, Boys! (2nd Climax Ver.)
Masami Ueda
(04:33)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
29. Moon River
Masami Ueda
(02:46)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
30. EV55 Beginning
Masami Ueda
(00:21)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
31. Sweet Memories
Masami Ueda
(02:43)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
32. GM03 Verse Result Jingle
Masami Ueda
(00:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
33. SE01 Stone Medal Acquisition SE
Masami Ueda
(00:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
34. SE02 Bronze Medal Acquisition SE
Masami Ueda
(00:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
35. GM04 Silver Medal Acquisition Jingle
Masami Ueda
(00:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
36. GM05 Gold Medal Acquisition Jingle
Masami Ueda
(00:04)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
37. GM06 Platinum Medal Acquisition Jingle
Masami Ueda
(00:05)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
38. Mysterious Destiny (Retro Version)
Masami Ueda
(03:48)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
39. Blood & Darkness
Masami Ueda
(08:08)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
40. Angelic Hymms - Entrance of the Gladiators (
Masami Ueda
00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
41. Angelic Hymms - William Tell Overture
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
42. Angelic Hymms - The Magic Flute
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
43. Angelic Hymms - Devil
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
44. Angelic Hymms - The Harmonious Blacksmith
Masami Ueda
(00:24)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
45. Angelic Hymms - St Matthew Passion
Masami Ueda
(00:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
46. 2013 E3 Promotion
Masami Ueda
(01:26)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
47. Trailer End Credits
Masami Ueda
(00:09)
دانلود موسیقی متن Bayonetta 2
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.