نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 30 فروردين 1394
ساعت 14:13

موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box

تعداد بازدید: 6261
5 از 5
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box

موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box

320 Kbps
کیفیت
143
تعداد ترک
Naoshi Mizuta
آهنگساز
990 Mb
حجم دانلود
7
تعداد دیسک
7:34:21
زمان کل
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD1 - Final Fantasy XI
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. "FFXI Opening Theme"
Naoshi Mizuta
(06:47)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Vana'diel March
Naoshi Mizuta
(03:19)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. The Kingdom of San d'Oria
Naoshi Mizuta
(04:35)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. Ronfaure
Naoshi Mizuta
(04:58)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Battle Theme
Naoshi Mizuta
(02:18)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Chateau d'Oraguille
Naoshi Mizuta
(04:34)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. Batallia Downs
Naoshi Mizuta
(04:31)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. The Republic of Bastok
Naoshi Mizuta
(02:54)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Gustaberg
Naoshi Mizuta
(04:13)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Metalworks
Naoshi Mizuta
(03:03)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. Rolanberry Fields
Naoshi Mizuta
(02:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. The Federation of Windurst
Naoshi Mizuta
(03:13)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. Heavens Tower
Naoshi Mizuta
(06:26)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. Sarutabaruta
Naoshi Mizuta
(02:48)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Battle in the Dungeon
Naoshi Mizuta
(02:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. Sauromugue Champaign
Naoshi Mizuta
(05:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Mhaura
Naoshi Mizuta
(02:52)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Buccaneers
Naoshi Mizuta
(01:56)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
19. Battle Theme #2
Naoshi Mizuta
(02:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
20. Voyager
Naoshi Mizuta
(02:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
21. Selbina
Naoshi Mizuta
(02:19)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD2 - Final Fantasy XI
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. Prelude
Naoshi Mizuta
(01:19)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Regeneracy
Naoshi Mizuta
(01:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Hume Male
Naoshi Mizuta
(01:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. Hume Female
Naoshi Mizuta
(01:07)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Elvaan Male
Naoshi Mizuta
(01:53)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Elvaan Female
Naoshi Mizuta
(01:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. Tarutaru Male
Naoshi Mizuta
(01:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Tarutaru Female
Naoshi Mizuta
(00:51)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Mithra
Naoshi Mizuta
(01:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Galka
Naoshi Mizuta
(01:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. Airship
Naoshi Mizuta
(02:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. The Grand Duchy of Jeuno
Naoshi Mizuta
(02:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. Ru'Lude Gardens
Naoshi Mizuta
(02:32)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. Recollection
Naoshi Mizuta
(03:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Anxiety
Naoshi Mizuta
(02:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. Battle in the Dungeon #2
Naoshi Mizuta
(01:34)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Blackout
Naoshi Mizuta
(00:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Mog House
Naoshi Mizuta
(03:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
19. Hopelessness
Naoshi Mizuta
(01:54)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
20. Fury
Naoshi Mizuta
(01:38)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
21. Tough Battle
Naoshi Mizuta
(03:01)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
22. Sorrow
Naoshi Mizuta
(02:39)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
23. Sometime, Somewhere
Naoshi Mizuta
(01:48)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
24. Xarcabard
Naoshi Mizuta
(04:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
25. Despair (Memoro de la Ŝtono)
Naoshi Mizuta
(02:27)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
26. Castle Zvahl
Naoshi Mizuta
(09:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
27. Shadow Lord
Naoshi Mizuta
(01:52)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
28. Awakening
Naoshi Mizuta
(05:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
29. Repression (Memoro de la Ŝtono)
Naoshi Mizuta
(03:08)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
30. Vana'diel March #2
Naoshi Mizuta
(04:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD3 - Final Fantasy XI Rise of the Zilart
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. Kazham
Naoshi Mizuta
(02:39)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Yuhtunga Jungle
Naoshi Mizuta
(08:17)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Battle Theme #3
Naoshi Mizuta
(02:17)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. "Dash de Chocobo"
Naoshi Mizuta
(03:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Rabao
Naoshi Mizuta
(04:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Altepa Desert
Naoshi Mizuta
(04:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. Battle in the Dungeon #3
Naoshi Mizuta
(02:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Grav'iton
Naoshi Mizuta
(01:51)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Norg
Naoshi Mizuta
(03:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Tough Battle #2
Naoshi Mizuta
(02:47)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. The Sanctuary of Zi'Tah
Naoshi Mizuta
(04:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. Ro'Maeve
Naoshi Mizuta
(04:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. Hall of the Gods
Naoshi Mizuta
(04:34)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. Fighters of the Crystal
Naoshi Mizuta
(03:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Tu'Lia
Naoshi Mizuta
(03:56)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. Ve'Lugannon Palace
Naoshi Mizuta
(05:43)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Eald'narche
Naoshi Mizuta
(01:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Belief
Naoshi Mizuta
(03:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
19. End Theme
Naoshi Mizuta
(02:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD4 - Final Fantasy XI Chains of Promathia
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. Unity
Naoshi Mizuta
(01:50)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Moblin Menagerie - Movalpolos
Naoshi Mizuta
(04:37)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Depths of the Soul
Naoshi Mizuta
(02:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. Faded Memories - Promyvion
Naoshi Mizuta
(05:26)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Currents of Time
Naoshi Mizuta
(04:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. First Ode: Nocturne of the Gods
Naoshi Mizuta
(00:57)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. A New Horizon - Tavnazian Archipelago
Naoshi Mizuta
(03:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Onslaught
Naoshi Mizuta
(02:24)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. The Forgotten City - Tavnazian Safehold
Naoshi Mizuta
(02:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Second Ode: Distant Promises
Naoshi Mizuta
(02:32)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. The Ruler of the Skies
Naoshi Mizuta
(01:32)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. Turmoil
Naoshi Mizuta
(02:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. Third Ode: Memoria de la Ŝtono
Naoshi Mizuta
(00:53)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. Happily Ever After
Naoshi Mizuta
(02:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Conflict: You Want to Live Forever?
Naoshi Mizuta
(03:55)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. Conflict: March of the Hero
Naoshi Mizuta
(03:31)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Fourth Ode: Clouded Dawn
Naoshi Mizuta
(01:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Words Unspoken - Pso'Xja
Naoshi Mizuta
(04:15)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
19. Fifth Ode: A Time for Prayer
Naoshi Mizuta
(01:40)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
20. The Celestial Capital - Al'Taieu
Naoshi Mizuta
(07:26)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
21. Gates of Paradise - The Garden of Ru'Hmet
Naoshi Mizuta
(06:35)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
22. Dusk and Dawn
Naoshi Mizuta
(02:42)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
23. A New Morning
Naoshi Mizuta
(04:35)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
24. Gustaberg (Bonus Track)
Naoshi Mizuta
(03:34)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD5 - Final Fantasy XI Treasures of Aht Urhgan
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. Bustle of the Capital
Naoshi Mizuta
(04:10)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Eastward Bound...
Naoshi Mizuta
(03:57)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Bandits' Market
Naoshi Mizuta
(04:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. Illusions in the Mist
Naoshi Mizuta
(04:46)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Mercenaries' Delight
Naoshi Mizuta
(02:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Jeweled Boughs
Naoshi Mizuta
(04:13)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. Ululations from Beyond
Naoshi Mizuta
(05:12)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Rapid Onslaught -Assault-
Naoshi Mizuta
(03:03)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Fated Strife -Besieged-
Naoshi Mizuta
(01:54)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Delve
Naoshi Mizuta
(01:45)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. Whispers of the Gods
Naoshi Mizuta
(02:58)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. Circuit de Chocobo
Naoshi Mizuta
(03:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. Run Chocobo, Run!
Naoshi Mizuta
(01:31)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. The Colosseum
Naoshi Mizuta
(02:38)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Black Coffin
Naoshi Mizuta
(03:53)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. A Puppet's Slumber
Naoshi Mizuta
(01:35)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Ever-Turning Wheels
Naoshi Mizuta
(02:28)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Forbidden Seal
Naoshi Mizuta
(04:30)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
19. Hellriders
Naoshi Mizuta
(03:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
20. Eternal Gravestone
Naoshi Mizuta
(01:11)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
21. Vana'diel March #4
Naoshi Mizuta
(02:02)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD6 - Final Fantasy XI Unreleased Tracks
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. A Road Once Traveled
Naoshi Mizuta
(02:54)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. One Last Time
Naoshi Mizuta
(03:27)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Eternal Oath
Naoshi Mizuta
(02:16)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. To the Heavens
Naoshi Mizuta
(01:14)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Bloody Promises
Naoshi Mizuta
(02:08)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Hook, Line, and Sinker
Naoshi Mizuta
(01:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. The Big One
Naoshi Mizuta
(02:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Choc-a-bye Baby
Naoshi Mizuta
(02:43)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Revenant Maiden
Naoshi Mizuta
(01:33)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Hidden Truths
Naoshi Mizuta
(02:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
11. Moongate (Memoro de la Ŝtono)
Naoshi Mizuta
(01:32)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
12. Celestial Thunder
Naoshi Mizuta
(01:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
13. A Realm of Emptiness
Naoshi Mizuta
(03:50)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
14. Distant Worlds
Naoshi Mizuta
(05:21)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
15. Jeuno -Starlight Celebration-
Naoshi Mizuta
(05:10)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
16. Sunbreeze Shuffle
Naoshi Mizuta
(02:32)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
17. Distant Worlds -Guitar Version-
Naoshi Mizuta
(05:18)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
18. Ru'Lude Gardens -Star Onions Version-
Naoshi Mizuta
(03:41)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
CD7 - Final Fantasy XI Piano Collections
Naoshi Mizuta
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
01. The Federation of Windurst
Naoshi Mizuta
(03:51)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
02. Rabao
Naoshi Mizuta
(04:17)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
03. Choc-a-bye Baby
Naoshi Mizuta
(03:20)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
04. Moblin Menagerie - Movalpolos
Naoshi Mizuta
(03:44)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
05. Battle Theme #2
Naoshi Mizuta
(02:25)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
06. Faded Memories - Promyvion
Naoshi Mizuta
(05:09)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
07. Jeweled Boughs
Naoshi Mizuta
(04:22)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
08. Tu'Lia
Naoshi Mizuta
(04:05)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
09. Distant Worlds
Naoshi Mizuta
(05:23)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
10. Vana'diel March #4
Naoshi Mizuta
(02:17)
موسیقی متن بازی Final Fantasy XI نسخه ی Premium Box
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1397
  نظرها: 55
  تشکر: 16
  تشکرشده: 66
  کنسول‌های بازی:

  پیانو کالکشن های Final Fantasy به شدت به عاشقان پیانو توصیه میشه... به خصوص پیانو کالکشن Final Fantasy VII.. تم Tifaو البته تم aerith و تم FFVII main theme از شاهکارهای موسیقی متن بازی هستند بدون شک...

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.