نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 02 مرداد 1391
ساعت 01:32

Final fantasy X OST

تعداد بازدید: 7895
0 از 5
Final fantasy X OST

Final fantasy X OST

128 Kbps
کیفیت
91
تعداد ترک
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
آهنگساز
238 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
4:42:06
زمان کل
Final fantasy X OST
Disk 1
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
01 - "I Want to Tell You Everything"
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
02 - At Zanarkand
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
03 - Prelude
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
04 - Tidus' Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
05 - Otherworld
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
06 - Hurry!
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
07 - This is Your Story
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
08 - Ominous
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
09 - Normal Battle
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
10 - Victory Fanfare
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
11 - Game Over
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
12 - No Hopes, No Dreams
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
13 - Secret Maneuverings
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
14 - Underwater Ruins
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
15 - Al Bhed Tribe's Chi
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
16 - Enemy Attack
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
17 - Blitz Ball Gamblers
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
18 - Besaid Island
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
19 - Spiran Scenery
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
20 - Song of Prayer
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
21 - Illusion
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
22 - Palace of Ordeals
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
23 - Song of Prayer - Valfor
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
24 - Summoning
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
25 - Daughter of the Great Summoner
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
26 - Good Night
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
Disk 2
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
01 - Yuna's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
02 - Sprouting
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
03 - Farplane Sending
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
04 - Silence Before the Storm
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
05 - Song of Prayer - Ifrit
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
06 - Luca
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
07 - Reception for Great Sage Micah
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
08 - Unwavering Decision
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
09 - The Splendid Performance
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
10 - Confrontation
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
11 - Blitz Off
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
12 - Auron's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
13 - Mi'ihen Road
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
14 - Brass de Chocobo
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
15 - Travel Company
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
16 - Permitted Passage
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
17 - Seymour's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
18 - Twilight
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
19 - Djose Temple
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
20 - Song of Prayer - Ixion
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
21 - Wanna Ride the Ciparph?
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
22 - Rikku's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
23 - Guadosalam
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
Disk 3
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
01 - Thunder Plain
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
02 - Ject's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
03 - Macalania Forest
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
04 - Sea of Mists
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
05 - The Temple Band
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
06 - Seymour's Ambition
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
07 - Song of Prayer - Shiva
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
08 - The Advancers
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
09 - Blazing Desert
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
10 - Crisis
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
11 - The Truth Revealed
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
12 - Start
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
13 - Marriage Ceremony
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
14 - Raid
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
15 - Tragedy
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
16 - I Can Fly
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
17 - Path of Repentance
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
18 - Song of Prayer - Bahamut
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
19 - Time of Judgment
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
20 - My Father's Murderer
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
21 - Isn't It Beautiful? (Suteki da ne?)
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
Disk 4
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
01 - Yuna's Decision
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
02 - Lulu's Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
03 - Brave Advancement
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
04 - Song of Prayer - Bodyguard
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
05 - People of the North Pole
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
06 - Song of Prayer - The Lonzo
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
07 - Wandering Flame
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
08 - Someday the Dream Will End
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
09 - Song of Prayer - Yunalesca
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
10 - Challenge
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
11 - At the End of the Abyss
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
12 - Darkness
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
13 - Song of Prayer - Spira
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
14 - The Deceased Laugh
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
15 - Seymour Battle
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
16 - Song of Prayer - Anima
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
17 - Summoned Beasts Battle
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
18 - Decisive Battle
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
19 - Ending Theme
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
20 - "Please Remember"
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
21 - Isn't It Beautiful? (Suteki da ne?) Orchestra Version
Nobuo Uematsu Masashi Hamauzu Junya Nakano
Final fantasy X OST
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.