نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 11 خرداد 1394
ساعت 19:26

موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask

تعداد بازدید: 5701
3.67 از 5
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask

موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask

320 Kbps
کیفیت
124
تعداد ترک
Koji Kondo
آهنگساز
461 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
3:20:19
زمان کل
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
Disk 1
Koji Kondo
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
01. Title Theme
Koji Kondo
(02:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
02. File Select
Koji Kondo
(01:12)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
03. Opening
Koji Kondo
(01:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
04. Chase
Koji Kondo
(01:13)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
05. Cavern
Koji Kondo
(03:13)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
06. Majora's Theme
Koji Kondo
(02:57)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
07. The Clock Tower
Koji Kondo
(03:11)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
08. Happy Mask Salesman's Theme
Koji Kondo
(01:51)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
09. Clock Town, First Day
Koji Kondo
(02:41)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
10. Fairy's Fountain
Koji Kondo
(01:55)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
11. Mayor's Meeting
Koji Kondo
(01:42)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
12. Milk Bar
Koji Kondo
(02:28)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
13. Guru-Guru's Song
Koji Kondo
(02:15)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
14. Clock Town, Second Day
Koji Kondo
(02:27)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
15. House
Koji Kondo
(01:16)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
16. Kamaro's Dance
Koji Kondo
(02:13)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
17. Shop
Koji Kondo
(02:30)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
18. Swordsman's School
Koji Kondo
(01:49)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
19. Get a Heart Container!
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
20. Clock Town, Third Day
Koji Kondo
(01:24)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
21. Keaton's Quiz
Koji Kondo
(03:09)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
22. Shooting Gallery
Koji Kondo
(01:30)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
23. Rosa Sisters
Koji Kondo
(02:16)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
24. Mini Game
Koji Kondo
(01:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
25. Last Day
Koji Kondo
(05:36)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
26. Astral Laboratory
Koji Kondo
(01:48)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
27. Princess Zelda Appears
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
28. Zelda's Theme
Koji Kondo
(01:59)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
29. Ocarina "Song of Time"
Koji Kondo
(00:11)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
30. Ocarina "Song of Healing"
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
31. Song of Healing
Koji Kondo
(03:22)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
32. Get The Ocarina!
Koji Kondo
(00:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
33. Get A Mask!
Koji Kondo
(00:06)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
34. Ocarina "Inverted Song of Time"
Koji Kondo
(00:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
35. Ocarina "Song of Double Time"
Koji Kondo
(00:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
36. Dawn of a New Day
Koji Kondo
(00:20)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
37. Termina Field
Koji Kondo
(02:25)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
38. Owl
Koji Kondo
(02:16)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
39. Battle
Koji Kondo
(02:27)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
40. Game Over
Koji Kondo
(00:09)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
41. Open Treasure Box
Koji Kondo
(00:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
42. Item Catch
Koji Kondo
(00:04)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
43. Small Item Catch
Koji Kondo
(00:03)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
44. Southern Swamp
Koji Kondo
(03:48)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
45. Magic Hag's Potion Shop
Koji Kondo
(01:54)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
46. Woods of Mystery
Koji Kondo
(01:43)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
47. Boat Cruise
Koji Kondo
(02:28)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
48. Deku Palace
Koji Kondo
(02:22)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
49. Ocarina "Sonata of Awakening"
Koji Kondo
(00:06)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
50. Sonata of Awakening
Koji Kondo
(00:24)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
51. Ocarina "Song of Soaring"
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
52. Song of Soaring
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
53. Woodfall Rises
Koji Kondo
(00:06)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
54. Woodfall Temple
Koji Kondo
(03:46)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
55. Middle Boss Battle
Koji Kondo
(02:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
56. Southern Swamp Clears
Koji Kondo
(00:17)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
57. Giants' Theme
Koji Kondo
(02:17)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
58. Ocarina "Oath to Order"
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
59. Oath to Order
Koji Kondo
(00:24)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
60. Gorman's Track
Koji Kondo
(01:55)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
61. Horse Race
Koji Kondo
(01:32)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
62. Horse Race Goal
Koji Kondo
(00:04)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
Disk 2
Koji Kondo
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
01. Mountain Village
Koji Kondo
(03:16)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
02. Ocarina "Goron Lullaby Intro"
Koji Kondo
(00:06)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
03. Goron Village
Koji Kondo
(02:49)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
04. Ocarina "Goron Lullaby"
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
05. Goron Lullaby
Koji Kondo
(00:26)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
06. Snowhead Temple
Koji Kondo
(04:44)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
07. Boss Battle
Koji Kondo
(02:45)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
08. Boss Clear
Koji Kondo
(00:12)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
09. Snowhead Clear
Koji Kondo
(00:25)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
10. Goron Race
Koji Kondo
(01:51)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
11. Goron Race Goal
Koji Kondo
(00:04)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
12. Frog Song
Koji Kondo
(00:49)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
13. Romani Ranch
Koji Kondo
(04:47)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
14. Ocarina "Epona's Song"
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
15. Bremen March
Koji Kondo
(00:51)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
16. Ghost Attack
Koji Kondo
(01:26)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
17. Event Clear
Koji Kondo
(00:08)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
18. Missed Event 1
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
19. Cremia's Carriage
Koji Kondo
(01:13)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
20. Missed Event 2
Koji Kondo
(00:07)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
21. Great Bay Coast
Koji Kondo
(04:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
22. Fishing Hole
Koji Kondo
(03:17)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
23. Mikau
Koji Kondo
(00:51)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
24. Mikau (End Strum)
Koji Kondo
(00:03)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
25. Marine Research Laboratory
Koji Kondo
(01:40)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
26. Pirates' Fortress
Koji Kondo
(02:49)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
27. Zora Hall
Koji Kondo
(03:21)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
28. Drums Practice
Koji Kondo
(01:02)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
29. Bass Practice
Koji Kondo
(01:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
30. Piano Practice
Koji Kondo
(01:03)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
31. Bass & Guitar Session
Koji Kondo
(00:32)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
32. Piano Solo
Koji Kondo
(00:30)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
33. Ocarina "New Wave Bossa Nova"
Koji Kondo
(00:07)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
34. New Wave Bossa Nova
Koji Kondo
(00:25)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
35. Great Bay Temple
Koji Kondo
(04:29)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
36. The Indigo-Go's
Koji Kondo
(00:33)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
37. Ballad of the Wind Fish
Koji Kondo
(00:18)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
38. Ikana Valley
Koji Kondo
(03:27)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
39. Ocarina "Song of Storms"
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
40. Sharp's Curse
Koji Kondo
(01:18)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
41. Music Box House
Koji Kondo
(02:17)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
42. Ikana Castle
Koji Kondo
(03:32)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
43. Ocarina "Elegy of Emptiness"
Koji Kondo
(00:07)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
44. Elegy of Emptiness
Koji Kondo
(00:32)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
45. Stone Tower Temple
Koji Kondo
(02:51)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
46. Stone Tower Temple Upside-Down
Koji Kondo
(03:48)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
47. Calling The Four Giants
Koji Kondo
(01:39)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
48. Tatl & Tael
Koji Kondo
(01:43)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
49. To The Moon
Koji Kondo
(01:16)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
50. Majora's Mask Battle
Koji Kondo
(04:39)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
51. Majora's Incarnate Battle
Koji Kondo
(03:45)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
52. Majora's Wrath Battle
Koji Kondo
(02:52)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
53. Moon's Destruction
Koji Kondo
(00:31)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
54. The Giants' Exit
Koji Kondo
(00:36)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
55. The End / Credits
Koji Kondo
(06:10)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
56. Staff Roll 1 (The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D)
Koji Kondo
(02:31)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
57. Staff Roll 2 (The Legend of Zelda: Majora's Mask 3D)
Koji Kondo
(02:36)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
58. Ocarina "Sun's Song"
Koji Kondo
(00:05)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
59. Milk Bar (Alternate)
Koji Kondo
(02:29)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
60. New Wave Bossa Nova (without Sax)
Koji Kondo
(00:25)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
61. New Wave Bossa Nova (without Vocals)
Koji Kondo
(00:25)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
62. The End / Credits (Short ver.)
Koji Kondo
(04:09)
موسیقی متن بازی The Legend of Zelda: Majoras Mask
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
245.01 MB
حجم
986
تعداد دفعات دانلود
دانلود
00:00
 • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.