نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 11 خرداد 1395
ساعت 20:50

دانلود موسیقی متن بازی DOOM

تعداد بازدید: 20619
4.62 از 5
دانلود موسیقی متن بازی DOOM

دانلود موسیقی متن بازی DOOM

320 Kbps
کیفیت
104
تعداد ترک
آهنگساز
762 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
5:20:25
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
01. Main Menu
Mick Gordon
(05:05)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
02. You Will Be Worse
Mick Gordon
(05:15)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
03. The Beginning
Mick Gordon
(07:40)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
04. The UAC
Mick Gordon
(13:10)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
05. If You're Looking for a Fight...
Mick Gordon
(08:50)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
06. DOOM
Mick Gordon
(03:19)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
07. Resource Operations
Mick Gordon
(04:41)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
08. Violence
Mick Gordon
(04:14)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
09. Ultraviolence
Mick Gordon
(04:06)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
10. Give Him What He Wants
Mick Gordon
(03:23)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
11. Argent Facility
Mick Gordon
(05:03)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
12. Gore Nest
Mick Gordon
(04:49)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
13. Olivia Pierce
Mick Gordon
(01:59)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
14. Rune Trail (A)
Mick Gordon
(01:10)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
15. Foundry
Mick Gordon
(04:31)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
16. Blood & Gore
Mick Gordon
(04:53)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
17. Flesh & Metal
Mick Gordon
(06:23)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
18. Death & Destruction
Mick Gordon
(05:33)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
19. Argent Tower
Mick Gordon
(07:43)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
20. Crossing the Bridge
Mick Gordon
(04:08)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
21. Tower Ascension
Mick Gordon
(03:29)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
22. Rune Trial (B)
Mick Gordon
(00:58)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
23. Olivia Jumps
Mick Gordon
(00:14)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
24. Kadingir Sanctum
Mick Gordon
(03:23)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
25. Hell Hath Fury
Mick Gordon
(04:07)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
26. Fight Like Hell
Mick Gordon
(04:08)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
27. Destroyed Argent Facility
Mick Gordon
(04:38)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
28. Fire with Fire
Mick Gordon
(05:26)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
29. Break Them
Mick Gordon
(10:39)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
30. Advanced Research Complex
Mick Gordon
(03:06)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
31. Rune Trail (C)
Mick Gordon
(01:11)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
32. Your Affinity for Guns is Apparent
Mick Gordon
(02:16)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
33. BFG Division
Mick Gordon
(04:42)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
34. Big [REDACTED] Gun
Mick Gordon
(04:13)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
35. Lazarus
Mick Gordon
(04:13)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
36. Cyberdemon
Mick Gordon
(06:52)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
37. Titan's Realm
Mick Gordon
(04:08)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
38. Hell for the Company
Mick Gordon
(04:42)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
39. The Necropolis
Mick Gordon
(07:55)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
40. Rip & Tear
Mick Gordon
(05:22)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
41. Rune Trail (D)
Mick Gordon
(00:51)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
42. Hellshock
Mick Gordon
(03:52)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
43. Hell Guard
Mick Gordon
(05:30)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
44. VEGA Processing
Mick Gordon
(06:37)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
45. VEGA Core
Mick Gordon
(01:15)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
46. Argent D'Nur
Mick Gordon
(01:41)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
47. Hell Breaking Loose
Mick Gordon
(03:14)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
48. Spider Mastermind
Mick Gordon
(03:59)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
49. A Brighter Tomorrow
Mick Gordon
(03:30)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
50. Title Theme (At Doom's Gate)
Mick Gordon
(05:01)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
CD2
Mick Gordon
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
01. Snap Map
Mick Gordon
(16:53)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
02. Countdown 01
Mick Gordon
(01:08)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
03. Countdown 02
Mick Gordon
(01:19)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
04. Countdown 03
Mick Gordon
(01:58)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
05. Countdown 04
Mick Gordon
(01:49)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
06. Countdown 05
Mick Gordon
(01:45)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
07. Countdown 06
Mick Gordon
(01:21)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
08. Countdown 07
Mick Gordon
(02:22)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
09. Countdown 08
Mick Gordon
(02:17)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
10. Countdown 09
Mick Gordon
(01:21)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
11. Countdown 10
Mick Gordon
(01:29)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
12. Start 01
Mick Gordon
(00:30)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
13. Start 02
Mick Gordon
(00:51)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
14. Start 03
Mick Gordon
(00:38)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
15. Start 04
Mick Gordon
(00:25)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
16. Start 05
Mick Gordon
(00:52)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
17. Start 06
Mick Gordon
(00:46)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
18. Start 07
Mick Gordon
(00:48)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
19. Start 08
Mick Gordon
(00:38)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
20. Start 09
Mick Gordon
(00:44)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
21. Start 10
Mick Gordon
(00:55)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
22. Victory 01
Mick Gordon
(00:27)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
23. Victory 02
Mick Gordon
(00:18)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
24. Victory 03
Mick Gordon
(00:30)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
25. Victory 04
Mick Gordon
(00:27)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
26. Victory 05
Mick Gordon
(00:45)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
27. Victory 06
Mick Gordon
(00:19)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
28. Defeat 01
Mick Gordon
(00:18)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
29. Defeat 02
Mick Gordon
(00:15)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
30. Defeat 03
Mick Gordon
(00:13)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
31. Defeat 04
Mick Gordon
(00:17)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
32. Defeat 05
Mick Gordon
(00:27)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
33. Defeat 06
Mick Gordon
(00:27)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
34. Defeat 07
Mick Gordon
(00:27)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
35. Defeat 08
Mick Gordon
(00:22)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
36. Defeat 09
Mick Gordon
(00:21)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
37. Defeat 10
Mick Gordon
(00:19)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
CD3
Mick Gordon
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
01. Ambient A (Unused Cue)
Mick Gordon
(02:55)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
02. Ambient B (Unused Cue)
Mick Gordon
(02:40)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
03. Ambient C (Unused Cue)
Mick Gordon
(03:42)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
04. Combat Surface A (Unused Cue)
Mick Gordon
(01:32)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
05. Combat Surface B (Unused Cue)
Mick Gordon
(03:28)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
06. Combat UAC A (Unused Cue)
Mick Gordon
(01:34)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
07. Combat UAC B (Unused Cue)
Mick Gordon
(04:59)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
08. Combat UAC C (Unused Cue)
Mick Gordon
(06:33)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
09. Combat UAC D (Unused Cue)
Mick Gordon
(00:26)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
10. Combat UAC E (Unused Cue)
Mick Gordon
(03:06)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
11. Combat UAC F (Unused Cue)
Mick Gordon
(03:06)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
12. Trailer Music #1
Mick Gordon
(00:51)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
13. Trailer Music #2
Mick Gordon
(01:25)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
14. Trailer Music #3
Mick Gordon
(03:21)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
15. Trailer Music #4
Mick Gordon
(00:47)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
16. Trailer Music #5
Mick Gordon
(01:45)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
17. Welcome to Hell (Quakecon/E3 Demo)
Mick Gordon
(05:09)
دانلود موسیقی متن بازی DOOM
پسورد فایل ها: Bazimag.com
180.63 MB
حجم
2,667
تعداد دفعات دانلود
دانلود
161.18 MB
حجم
1,715
تعداد دفعات دانلود
دانلود
191.08 MB
حجم
1,458
تعداد دفعات دانلود
دانلود
116.48 MB
حجم
1,355
تعداد دفعات دانلود
دانلود
114.1 MB
حجم
1,539
تعداد دفعات دانلود
دانلود
برچسب‌ها
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: خرداد 1393
  نظرها: 12
  تشکر: 0
  تشکرشده: 6
  کنسول‌های بازی:

  واقعا ممنون بابت موسیقی متن.کل اینترنتو زیر و رو کردم ولی پیداش نکردم.با نرم افزار Shazam هم پیدا نکردم.

  آخرین بار در تاریخ حدود 7 سال قبل توسط Amir_Mercenary ویرایش شد
  ‏SirGhas از این نوشته تشکر کرده است.
 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2206
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1192
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: Amir_Mercenary
  واقعا ممنون بابت موسیقی متن.کل اینترنتو زیر و رو کردم ولی پیداش نکردم.با نرم افزار Shazam هم پیدا نکردم.

  خواهش میکنم . نیازی به زیر و رو کردن اینترنت نیست :bored: سایت ما رو چک کنید کافیه :wacky:
  جدا از شوخی اگر عنوان خاصی مد نظرتون هست بفرمائید ، اگر داخل آرشیو بود داخل سایت قرار میدیم :vic:

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: دی 1394
  نظرها: 285
  تشکر: 24
  تشکرشده: 175
  کنسول‌های بازی:

  ممنون بابت موسیقی های متن :in-lo:
  در کل می توانم بگم این عنوان هم گیمپلیش عالیه، هم گرافیکش عالیه، هم صدا گذاریش عالیه و هم موسیقی های متنش عالیه و کاملا حس خوفناک محیط را به بازیکن انتقال می دهد :wacky:

لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.