نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 21 فروردين 1397
ساعت 06:41

موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV

تعداد بازدید: 14587
4.2 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV

موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV

256 Kbps
کیفیت
127
تعداد ترک
Yoko Shimomura
آهنگساز
875 Mb
حجم دانلود
6
تعداد دیسک
7:11:30
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD1
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. 王の盾 ~Theme of EPISODE GLADIOLUS~ (2:16)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. Steeling My Resolve (3:51)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. Taelpar Crag (4:10)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. The Spirits Converge (3:35)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. The Trials of the Shield (3:29)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. ビッグブリッヂの死闘 ~EPISODE GLADIOLUS Ver~ (5:53)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. Of Muscle and Mettle (2:27)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. Scar on My Pride (0:45)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD2
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. 凍てつく心 (4:42)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. プロンプトの孤独 (3:07)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. 原点への誘い (1:15)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. Orbital Instability – Extended Mix (6:23)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. Trigger (5:32)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. Coffee and Contemplation (3:05)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. 禁忌の場 (1:57)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. 螺旋の狂気 (1:42)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
09. 雪 (3:41)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
10. 心の灯 (4:57)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
11. Identity (1:12)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
12. 新たな一歩 (2:04)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
13. Sound of My Heart (4:21)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
14. Face the Music (4:04)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
15. In a Trance (4:09)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
16. Crazy Motorsleigh (3:07)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
17. Orbital Instability (4:51)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
18. Aberrant Experiment (5:28)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
19. Sins of the Father (4:55)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
20. 歩みたい道 (1:05)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
21. 帰るべき場所 ~Theme of EPISODE PROMPTO~ (3:15)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD3
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. Descent into Darkness (4:42)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. Choosing Hope ~光の街~ (6:11)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. Hunters’ Haven (3:16)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. Hunting for a Thrill (3:44)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. On the Defensive (4:30)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. Urgent Mission (3:37)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. The Clock Is Ticking (4:11)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. A Daunting Challenge (4:25)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
09. COMRADES Fanfare (0:31)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
10. Cheers! (2:49)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
11. Let There Be Light (1:49)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
12. Lodes of Fun (1:37)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
13. Rise and Shine (3:51)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
14. A Clash of Swords (6:00)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
15. The Wrath of Swords (7:07)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
16. Choosing Hope (6:18)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
17. NOCTIS ~遺志を継ぐ者~ (1:00)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD4
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. EPISODE IGNIS – The Main Theme (2:34)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. 焦燥と孤独 (3:52)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. エレメンタルダガー (3:26)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. 戦場のオルティシエ (3:50)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. Rest Up, Ignis (2:06)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. 双剣の軍師 (3:45)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. 荒波の戦場 (3:40)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. A United Front (2:57)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
09. 異なる目的のために (3:34)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
10. 慟哭の刃 (4:09)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
11. Theme of RAVUS (2:13)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
12. 禁忌の炎 (1:12)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
13. 蒼炎の軍師 (3:32)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
14. 自責の勲章 (1:25)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
15. 光なき旅路 (5:17)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
16. ARDYN III (3:01)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
17. 友として、兄として―― (0:59)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
18. 業火となりて (5:13)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
19. 蒼獄 (1:31)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
20. この身が灰になろうとも (4:25)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
21. 悪魔の嘲笑 (1:35)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
22. 臣下の本懐 (2:18)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
23. Apocalypsis Magnatus (5:00)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD5
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. Over the Waves – At Anchor (4:08)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. Bismarck, God of the Sea (4:17)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. Dirt Track Trials (4:12)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. Return of the King (1:51)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. A Warm Welcome (1:24)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. Insomnia Ablaze (5:07)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. Veiled in Black (Insomnia Arrangement) (3:01)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. Omega (6:48)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
09. Omega – Limit Break (2:14)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
10. Cerberus (5:28)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
11. Advent of the Apocalypse (4:06)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
12. Es it foron! -祈りを- (4:43)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
13. Encelevenemus -王の憐れみ- (8:25)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
14. The Founder King’s Hope (0:34)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
15. 夜に満ちる律べ (3:57)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
CD6
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
01. What’s the Plan? (3:07)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
02. Raid on Gralea (3:20)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
03. Daemons – Heart of Evil (4:21)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
04. Daemons – Eternal Darkness (4:21)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
05. FINAL FANTASY XV – World of Wonder (2:57)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
06. Braver (1:55)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
07. Easy Rider (4:01)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
08. Gone (3:21)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
09. EZ Dub & Bass (3:17)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
10. Gliding Along (3:15)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
11. Arroyo Bello (3:55)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
12. Afrosword (3:14)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
13. Party Around the World (3:10)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
14. Ravus’s Last Moments (2:05)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
15. War of the Astrals (2:04)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
16. Shiva’s Wish (0:45)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
17. True Love (3:24)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
18. I Promise (1:59)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
19. Moogle Chocobo Carnival! (4:49)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
20. Carnival of Lights (2:52)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
21. Fireworks Finale (1:32)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
22. Vision of the Dawn (0:28)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
23. 通りすがりのアサシン (4:36)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
24. Assassin’s Festival (3:40)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
25. 仲間とのひととき (3:53)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
26. The Hunt (4:58)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
27. Man on a Mission (3:16)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
28. Everything Is Permitted (3:54)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
29. フェスティバル de チョコボ (4:30)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
30. The Murky Depths (2:50)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
31. Trident (5:12)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
32. 風の集い (0:59)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
33. Welcome Home (3:08)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
34. Eosian Glory (0:47)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
35. Reel Rumble – MONSTER OF THE DEEP (3:06)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
36. Reel Rumble – WHOPPER OF THE DEEP (3:48)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
37. Go for the Gold! (3:50)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
38. In Search of Adventure (0:42)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
39. Reel Rumble – DAEMON OF THE DEEP (5:10)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
40. 深淵への行進 (2:04)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
41. Trident – The Ancient Scourge (4:19)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
42. A Narrow Escape (0:34)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
43. Welcome Home – Journey’s End (3:20)
Yoko Shimomura
موسیقی متن و آهنگ‌های آلبوم دوم بازی Final Fantasy XV
پسورد فایل ها: Bazimag.com
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.