نویسنده: قاسم ممتاز پنج شنبه، 07 ارديبهشت 1396
ساعت 15:38

موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria

تعداد بازدید: 4198
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria

موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria

320 Kbps
کیفیت
97
تعداد ترک
Motoi Sakuraba
آهنگساز
615 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
4:24:46
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
Disc 1
Motoi Sakuraba
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
01 BURN -Game Size-
Motoi Sakuraba
2:07
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
02 Tales of Berseria
Motoi Sakuraba
1:31
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
03 The beginning
Motoi Sakuraba
0:56
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
04 The Opening
Motoi Sakuraba
0:57
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
05 Nightmare
Motoi Sakuraba
0:15
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
06 Nostalgic home town
Motoi Sakuraba
2:16
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
07 Forest of life
Motoi Sakuraba
2:17
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
08 Shout your soul
Motoi Sakuraba
3:36
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
09 Raise your soul and burn it
Motoi Sakuraba
1:12
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
10 Malevolence creeps from behind
Motoi Sakuraba
3:05
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
11 Artorius Collbrande
Motoi Sakuraba
3:39
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
12 Sacrifice
Motoi Sakuraba
1:00
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
13 Birth of Therion
Motoi Sakuraba
0:25
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
14 The evil surging on prison island
Motoi Sakuraba
3:38
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
15 Rokurou Rangetsu
Motoi Sakuraba
3:46
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
16 Will and reason
Motoi Sakuraba
3:15
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
17 Her wish
Motoi Sakuraba
0:45
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
18 Entrusted hope and force
Motoi Sakuraba
0:54
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
19 Daemon's assault
Motoi Sakuraba
4:49
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
20 The world of ice and snow
Motoi Sakuraba
2:17
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
21 Snow and people and shipbuilding
Motoi Sakuraba
3:58
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
22 The sound of silence
Motoi Sakuraba
3:26
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
23 No time to look back
Motoi Sakuraba
2:57
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
24 That's my way -Eizen, the reaper-
Motoi Sakuraba
3:17
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
25 Secret scheme
Motoi Sakuraba
2:48
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
26 The great sea gate
Motoi Sakuraba
3:56
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
27 Time to relax
Motoi Sakuraba
2:47
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
28 Break through the gate
Motoi Sakuraba
1:21
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
29 Relief
Motoi Sakuraba
0:38
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
Disc 2
Motoi Sakuraba
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
01 Merchants support the trade
Motoi Sakuraba
2:56
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
02 Beyond the earth
Motoi Sakuraba
2:12
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
03 Magilou, the great sorceress
Motoi Sakuraba
3:27
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
04 The brilliant capital
Motoi Sakuraba
4:00
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
05 A new path
Motoi Sakuraba
2:44
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
06 Flames of vengeance
Motoi Sakuraba
4:18
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
07 The inauguration
Motoi Sakuraba
0:29
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
08 Smolder the flames of anger
Motoi Sakuraba
0:29
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
09 Handed down place
Motoi Sakuraba
2:35
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
10 Villa of silence
Motoi Sakuraba
2:43
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
11 The will that opposes reason
Motoi Sakuraba
5:08
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
12 Rampage
Motoi Sakuraba
3:06
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
13 The Empyrean's Throne
Motoi Sakuraba
3:40
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
14 Kanonushi, the fifth Empyrean
Motoi Sakuraba
4:38
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
15 Eleanor Hume
Motoi Sakuraba
4:14
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
16 Run into the horizon
Motoi Sakuraba
2:07
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
17 Burn your soul & fly
Motoi Sakuraba
4:14
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
18 Sudden attack of Dire Foe
Motoi Sakuraba
3:36
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
19 Scattered pieces of the soul
Motoi Sakuraba
1:03
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
20 Tower of the Exorcists
Motoi Sakuraba
2:13
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
21 Theme of Laphicet
Motoi Sakuraba
2:44
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
22 Refulations of Asobinin
Motoi Sakuraba
1:28
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
23 Expell Class 4 - Code Red Deamons
Motoi Sakuraba
3:53
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
Disc 3
Motoi Sakuraba
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
01 Southern time passes slowly
Motoi Sakuraba
2:21
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
02 Seashore of sand and coral
Motoi Sakuraba
2:29
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
03 Truth of the world
Motoi Sakuraba
2:20
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
04 The underwater ruins of Amenochi
Motoi Sakuraba
4:09
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
05 Sea breeze fragrance town
Motoi Sakuraba
3:19
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
06 Determination from within
Motoi Sakuraba
3:01
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
07 Ride & Slide!
Motoi Sakuraba
1:44
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
08 The line between persistence and affection
Motoi Sakuraba
4:14
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
09 Justice of the Knight
Motoi Sakuraba
4:56
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
10 Requiem of sorrow
Motoi Sakuraba
2:12
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
11 Chance meeting with myself
Motoi Sakuraba
2:15
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
12 Despair
Motoi Sakuraba
1:25
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
13 Broken heart
Motoi Sakuraba
4:11
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
14 True will
Motoi Sakuraba
2:55
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
15 The flame returns
Motoi Sakuraba
0:23
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
16 Hidden paradise of Kyouhu
Motoi Sakuraba
1:58
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
17 The world above the heavens 4:33
Motoi Sakuraba
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
18 Masters of the Heavenly Steppes
Motoi Sakuraba
3:54
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
19 Clenched fist and the sword dances
Motoi Sakuraba
6:23
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
20 Theme of Velvet -short ver.
Motoi Sakuraba
2:04
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
Disc 4
Motoi Sakuraba
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
01 Stolen will
Motoi Sakuraba
1:18
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
02 The awakened soul within the sky
Motoi Sakuraba
4:44
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
03 People nestling in the snowy town
Motoi Sakuraba
2:08
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
04 During the night of aurora
Motoi Sakuraba
1:27
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
05 Saved by his kindness
Motoi Sakuraba
1:02
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
06 Beat of Rangetsu
Motoi Sakuraba
3:58
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
07 The lava trial
Motoi Sakuraba
2:19
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
08 Unwavering reason is power
Motoi Sakuraba
4:13
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
09 Wake up the four elemental Empyreans!
Motoi Sakuraba
0:33
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
10 The four elemental Empyreans are awaken
Motoi Sakuraba
0:53
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
11 The way of the embodied dragon
Motoi Sakuraba
4:36
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
12 Theme of Velvet
Motoi Sakuraba
3:18
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
13 Battle between one and all
Motoi Sakuraba
4:32
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
14 The one who possess the power of god
Motoi Sakuraba
6:49
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
15 Battle of fate
Motoi Sakuraba
1:27
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
16 The last word
Motoi Sakuraba
1:35
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
17 Sister and brother
Motoi Sakuraba
1:55
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
18 Velvet's hope
Motoi Sakuraba
2:50
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
19 The appearance of the four elemental Empyreans
Motoi Sakuraba
1:00
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
20 Birth of new Empyrean
Motoi Sakuraba
1:18
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
21 Silver flame
Motoi Sakuraba
1:15
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
22 Will of an Empyrean
Motoi Sakuraba
1:31
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
23 To the endless world
Motoi Sakuraba
1:16
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
24 Eternal dream
Motoi Sakuraba
8:56
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
25 People living in the world
Motoi Sakuraba
4:13
موسیقی متن و آهنگ های بازی Tales of Berseria
پسورد فایل ها: Bazimag.com
157.46 MB
حجم
1,421
تعداد دفعات دانلود
دانلود
157.2 MB
حجم
1,386
تعداد دفعات دانلود
دانلود
140.47 MB
حجم
1,065
تعداد دفعات دانلود
دانلود
159.96 MB
حجم
1,041
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.