نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 21 مرداد 1394
ساعت 14:32

موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2

تعداد بازدید: 14743
5 از 5
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2

موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2

160 Kbps
کیفیت
104
تعداد ترک
Kohta Suzuki
آهنگساز
390 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
3:35:43
زمان کل
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
Disk 1
Kohta Suzuki
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
1. Deep Sea -Darkness Ver
Kohta Suzuki
(03:32)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
2. Lost -Enchained Ver
Kohta Suzuki
(02:00)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
3. Opening -Claire Side
Kohta Suzuki
(03:58)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
4. Detention Center 1
Kohta Suzuki
(01:42)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
5. Afflicted 1
Kohta Suzuki
(01:08)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
6. Detention Center 2
Kohta Suzuki
(01:43)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
7. Detention Center 3
Kohta Suzuki
(01:35)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
8. Detention Center 4
Kohta Suzuki
(01:50)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
9. Afflicted 2
Kohta Suzuki
(02:05)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
10. Revolving Lantern
Kohta Suzuki
(00:12)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
11. Overseer 1
Kohta Suzuki
(02:27)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
12. Overseer 2
Kohta Suzuki
(04:22)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
13. Radio Tower 1
Kohta Suzuki
(01:08)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
14. Distant Memories
Kohta Suzuki
(01:57)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
15. Opening -Barry Side-
Kohta Suzuki
(01:00)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
16. Rotten
Kohta Suzuki
(02:14)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
17. Detention Center 5
Kohta Suzuki
(02:34)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
18. Deep Forest 1
Kohta Suzuki
(01:40)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
19. Revenant 1
Kohta Suzuki
(02:50)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
20. Deep Forest 2
Kohta Suzuki
(01:17)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
21. Revenant 2
Kohta Suzuki
(02:43)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
22. Radio Tower 2
Kohta Suzuki
(01:08)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
23. Last Time
Kohta Suzuki
(00:28)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
24. "Wossek"
Kohta Suzuki
(01:35)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
25. Overseer 3
Kohta Suzuki
(02:25)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
26. Fishing Village
Kohta Suzuki
(01:42)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
27. Siren
Kohta Suzuki
(03:04)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
28. Tragic Air 1
Kohta Suzuki
(03:27)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
29. Neil 1
Kohta Suzuki
(01:41)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
30. Derelict town 1
Kohta Suzuki
(01:35)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
31. Natalia
Kohta Suzuki
(00:35)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
32. Afflicted 3
Kohta Suzuki
(03:55)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
33. A Confusion
Kohta Suzuki
(01:22)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
34. Derelict town 2
Kohta Suzuki
(02:15)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
35. Tragic Air 2
Kohta Suzuki
(03:20)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
36. Insanity 1
Kohta Suzuki
(02:18)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
37. Insanity 2
Kohta Suzuki
(01:36)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
Disk 2
Kohta Suzuki
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
01. Revelations -Previous Story 2
Kohta Suzuki
(00:53)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
02. "Kierling" 1
Kohta Suzuki
(01:01)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
03. "Kierling" 2
Kohta Suzuki
(03:12)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
04. Evgeny
Kohta Suzuki
(00:42)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
05. Sewers 1
Kohta Suzuki
(01:52)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
06. Neil 2
Kohta Suzuki
(01:30)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
07. Neil 3
Kohta Suzuki
(01:48)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
08. Determination
Kohta Suzuki
(04:23)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
09. Critical Decision 1
Kohta Suzuki
(01:19)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
10. Critical Decision 2
Kohta Suzuki
(00:21)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
11. Critical Decision 3
Kohta Suzuki
(00:23)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
12. Critical Decision 4
Kohta Suzuki
(00:27)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
13. Insanity 3
Kohta Suzuki
(02:22)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
14. Theme of Barry
Kohta Suzuki
(04:58)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
15. Sewers 2
Kohta Suzuki
(03:55)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
16. Mining Area
Kohta Suzuki
(01:14)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
17. Revenant 3
Kohta Suzuki
(03:23)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
18. Insanity 4
Kohta Suzuki
(01:12)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
19. Next Order
Kohta Suzuki
(01:42)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
20. Up The Pace
Kohta Suzuki
(05:30)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
21. Farewell
Kohta Suzuki
(01:01)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
22. Despair
Kohta Suzuki
(00:54)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
23. The Mines 1
Kohta Suzuki
(01:50)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
24. The Mines 2
Kohta Suzuki
(02:09)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
25. The Mines 3
Kohta Suzuki
(00:24)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
26. The Mines 4
Kohta Suzuki
(01:54)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
27. Revenant 4
Kohta Suzuki
(02:22)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
28. "Lacrimosa / Mozart:Requiem K626"
Kohta Suzuki
(02:33)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
29. Transcend
Kohta Suzuki
(01:40)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
30. Last Battle 1
Kohta Suzuki
(05:17)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
31. Suddenly...
Kohta Suzuki
(00:20)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
32. Ending Pattern D
Kohta Suzuki
(01:48)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
33. To be continued
Kohta Suzuki
(04:26)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
Disk 3
Kohta Suzuki
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
01. Saviors
Kohta Suzuki
(03:00)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
02. Last Battle 2
Kohta Suzuki
(04:20)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
03. Last Battle 3
Kohta Suzuki
(00:55)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
04. Ending Pattern H
Kohta Suzuki
(00:59)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
05. Revelations -Cliffhunger Ver.
Kohta Suzuki
(03:50)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
06. The Near Future
Kohta Suzuki
(00:32)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
07. The Struggle 1
Kohta Suzuki
(00:49)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
08. Survive
Kohta Suzuki
(02:40)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
09. Keeping Up
Kohta Suzuki
(02:33)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
10. Stealth
Kohta Suzuki
(02:17)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
11. Limits
Kohta Suzuki
(03:11)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
12. The Struggle 2
Kohta Suzuki
(01:45)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
13. Little Miss 1
Kohta Suzuki
(01:56)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
14. Black and White
Kohta Suzuki
(03:04)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
15. Little Miss 2
Kohta Suzuki
(01:11)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
16. A Temptation
Kohta Suzuki
(01:03)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
17. Camp
Kohta Suzuki
(01:27)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
18. Heat on Beat 2015/RAID MODE
Kohta Suzuki
(02:39)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
19. Seek and Prey/High-Speed Heroes
Kohta Suzuki
(03:19)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
20. Hide and Destroy/BIG BOTTOM Remix
Kohta Suzuki
(03:13)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
21. Evil Eye/HR Remix
Kohta Suzuki
(02:37)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
22. Fair is foul, and foul is fair/Feel dubstep
Kohta Suzuki
(02:50)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
23. Persona
Kohta Suzuki
(00:58)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
24. Shining Rain
Kohta Suzuki
(01:03)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
25. Cheap Sweets
Kohta Suzuki
(01:23)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
26. Main Theme Pattern B
Kohta Suzuki
(03:02)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
27. Main Title Pattern B
Kohta Suzuki
(01:34)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
28. Afflicted -Rough Cut Ver.
Kohta Suzuki
(01:06)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
29. Neil -Rough Cut Ver.
Kohta Suzuki
(02:17)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
30. Overseer -Rough Cut Ver.
Kohta Suzuki
(03:21)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
31. Deep Forest Pattern B
Kohta Suzuki
(01:40)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
32. Theme of Barry -Rough Cut Ver.
Kohta Suzuki
(04:57)
موسیقی متن ویژه ی بازی Resident Evil Revelations 2
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.