نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 22 اسفند 1395
ساعت 14:12

موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn

تعداد بازدید: 11191
4.67 از 5
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn

موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn

320 Kbps
کیفیت
80
تعداد ترک
Joris de Man
آهنگساز
552 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
4:00:35
زمان کل
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
01. Prologue (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(5:29)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
02. Aloy's Theme (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:31)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
03. Motherless (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:41)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
04. Vanished Voices (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:25)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
05. Seal Your Lips - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:32)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
06. The Welcome Of Stones - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:21)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
07. Tell Me (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:06)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
08. The Point Of The Spear - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:44)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
09. Years Of Training - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:23)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
10. The Blessing - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:53)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
11. The Proving (feat. Julie Elven, Circle Percussion) - Part 1
Joris de Man
(1:43)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
12. A Boon - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:38)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
13. Where You Came From (feat. Julie Elven) - Part 1
Joris de Man
(2:24)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
14. Identification - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:02)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
15. What The Seeker Had Sought (feat. Julie Elven) - Part 1
Joris de Man
(1:21)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
16. Anointed - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:26)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
17. Seized From The Depths - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:00)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
18. Hologram Myth (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(3:36)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
19. The Bad News (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(3:05)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
20. The Good News (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(3:47)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
21. The Cavalry Breaks Through - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:46)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
22. Victory (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(3:03)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
23. Homecoming (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(2:57)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
24. To The Hunt! (feat. Circle Percussion) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(4:29)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
25. Prologue (Early Style Sketch) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:30)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
26. Song For Aloy (feat. Julie Elven) - Part 1 - Motherland
Joris de Man
(1:25)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
27. Within The Embrace - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:21)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
28. In Great Strides - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:24)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
29. Her Breath, Her Land - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:59)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
30. On Our Mother's Shoulders - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:46)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
31. Haze And Renewal - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(1:08)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
32. A Truth Whispered At Night - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:05)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
33. Trails In The Darkness - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:23)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
34. Machine Dreams - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:51)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
35. Cloudpart - Part 2 - Out Of The Embrace (0:50)
Joris de Man
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
36. The World And All Its Lessons - Part 2
Joris de Man
(3:39)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
37. This New Wilderness - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(5:22)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
38. Territory Of None - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(6:44)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
39. A Wanderer's Work - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(6:34)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
40. Brave, New - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(5:20)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
41. The Memory Of Old Walls - Part 2 - Out Of The Embrace
Joris de Man
(4:31)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
42. Aloy's Journey (feat. Julie Elven) - Part 3
Joris de Man
(3:03)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
43. Meridian, Shining - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(4:00)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
44. City On The Mesa - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(4:07)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
45. Envoys - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(2:19)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
46. Beads Fallen On Bronze - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(0:50)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
47. All That The Light Reaches - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(7:12)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
48. A Resplendent Soil - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(5:11)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
49. Another Day Rusts - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(1:17)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
50. Across The Daybrink - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(1:24)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
51. Delver's Hymnal - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(4:04)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
52. To Call Our Own - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(4:37)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
53. Your Hand Of Sun and Jewels (Carja traditional) - Part 3
Joris de Man
(2:09)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
54. KunaBass Solo - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(1:01)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
55. Iron Pendulum Solo - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(0:29)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
56. Braumdrum Solo - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(0:51)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
57. Go Like Time Around An Arrow - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(5:38)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
58. Song to the Sun - Dawning - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(2:18)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
59. Song To The Sun - Midday - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(3:23)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
60. Song To The Sun - Evening - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(3:54)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
61. Nora u Norawea - Part 3 - Onwards To Meridian
Joris de Man
(2:13)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
62. The Spreading Eclipse - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(5:36)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
63. The Demon Remade - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:26)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
64. Force Multiplication - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(4:00)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
65. Buried Shadow - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(0:57)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
66. Battle Begins - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:53)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
67. The Future By Its Throat - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(3:13)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
68. Hold The Ridge - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(3:54)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
69. Overrun - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:31)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
70. Countdown To Zero - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:25)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
71. Planned Obsolescence - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(3:24)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
72. Colossal - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(4:15)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
73. Threat Assessment - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:46)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
74. Will Against Will (feat. Julie Elven) - Part 4
Joris de Man
(3:06)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
75. Drawn To Strife - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(2:45)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
76. Little Ones - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(3:38)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
77. Beasts Of Steel - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(2:45)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
78. Drums in The Sun-Ring (feat. Circle Percussion) - Part 4
Joris de Man
(6:07)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
79. Death and Rebirth - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:13)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
80. A Storm In The West - Part 4 - Secrets Of The Earth
Joris de Man
(1:19)
موسیقی متن بازی Horizon Zero Dawn
پسورد فایل ها: Bazimag.com
104.25 MB
حجم
2,586
تعداد دفعات دانلود
دانلود
175.72 MB
حجم
1,661
تعداد دفعات دانلود
دانلود
143.01 MB
حجم
1,557
تعداد دفعات دانلود
دانلود
129.93 MB
حجم
1,572
تعداد دفعات دانلود
دانلود
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 13
  تشکر: 3
  تشکرشده: 7

  این بخش از سایتتون یکی از بهتریناس...واقعا سپاس از این آرشیو...امیدوارم هرروز کاملتر هم بشه...بسیار ترک های فوق‌العاده‌ای داره....

  ‏SirGhas از این نوشته تشکر کرده است.
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.