نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 19 بهمن 1395
ساعت 14:05

دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard

تعداد بازدید: 27503
4.28 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard

دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard

320 Kbps
کیفیت
81
تعداد ترک
Akiyuki Morimoto
آهنگساز
350 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
2:28:48
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
1. Go Tell Aunt Rhody -Resident Evil
Akiyuki Morimoto
(2:55)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
2. A Loving Message
Akiyuki Morimoto
(1:18)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
3. On the Road
Akiyuki Morimoto
(1:06)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
4. Atmosphere -Swamp Encounter
Akiyuki Morimoto
(1:50)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
5. Lost Memories
Akiyuki Morimoto
(0:44)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
6. Sinking Feeling
Akiyuki Morimoto
(0:50)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
7. Into Madness
Akiyuki Morimoto
(1:26)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
8. Kill or Be Killed
Akiyuki Morimoto
(2:01)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
9. Haunted House
Akiyuki Morimoto
(2:10)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
10. Back for More
Akiyuki Morimoto
(1:52)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
11. Love to Death
Akiyuki Morimoto
(1:45)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
12. Welcome To The Family
Akiyuki Morimoto
(1:39)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
13. Dinner Time
Akiyuki Morimoto
(1:22)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
14. Out of Sight
Akiyuki Morimoto
(2:26)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
15. Out in the Open
Akiyuki Morimoto
(2:11)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
16. Garage
Akiyuki Morimoto
(3:35)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
17. Main Hall
Akiyuki Morimoto
(0:16)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
18. A Curious Light
Akiyuki Morimoto
(1:01)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
19. Hide and Seek
Akiyuki Morimoto
(2:06)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
20. Daddy's Back
Akiyuki Morimoto
(2:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
21. Molded I
Akiyuki Morimoto
(2:54)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
22. Tearing at the Flesh
Akiyuki Morimoto
(1:32)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
23. Claws of Death
Akiyuki Morimoto
(3:27)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
24. Into the Night
Akiyuki Morimoto
(0:21)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
25. Saferoom
Akiyuki Morimoto
(2:55)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
26. Atmosphere -The Nest
Akiyuki Morimoto
(2:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
27. Brief Reunion
Akiyuki Morimoto
(0:23)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
28. Escaping the Pit
Akiyuki Morimoto
(1:24)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
29. Unholy Shrine
Akiyuki Morimoto
(0:33)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
30. Keeper of the Greenhouse I
Akiyuki Morimoto
(2:45)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
31. Keeper of the Greenhouse II
Akiyuki Morimoto
(2:35)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
32. The Forbidden Room
Akiyuki Morimoto
(2:59)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
33. Tatari
Akiyuki Morimoto
(1:43)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
34. Molded II
Akiyuki Morimoto
(2:37)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
35. Bad Boy Games
Akiyuki Morimoto
(2:12)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
36. White Room
Akiyuki Morimoto
(2:26)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
37. Sacrifice by The Sewer Gatorz
Akiyuki Morimoto
(2:19)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
38. Apprehension
Akiyuki Morimoto
(1:54)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
39. So Close Yet So Far
Akiyuki Morimoto
(2:13)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
40. Face to Face
Akiyuki Morimoto
(0:52)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
41. The Beast
Akiyuki Morimoto
(3:45)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
42. Not Over Yet
Akiyuki Morimoto
(1:04)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
43. The Choice -Love
Akiyuki Morimoto
(1:22)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
44. Go Tell Aunt Rhody - (Short Version)
Akiyuki Morimoto
(0:44)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
45. Main Menu
Akiyuki Morimoto
(3:02)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
46. Short-Lived Escape -Torn Apart
Akiyuki Morimoto
(0:41)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
47. Into the Wreckage
Akiyuki Morimoto
(0:37)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
48. E-001 I
Akiyuki Morimoto
(0:56)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
49. E-001 II
Akiyuki Morimoto
(0:56)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
50. Proceed with Caution
Akiyuki Morimoto
(2:12)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
51. Molded III
Akiyuki Morimoto
(2:42)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
52. E-001 III
Akiyuki Morimoto
(1:00)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
53. Dire State of Affairs
Akiyuki Morimoto
(2:42)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
54. The Breaking Point
Akiyuki Morimoto
(3:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
55. Sense of Dread
Akiyuki Morimoto
(2:57)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
56. Death of a Friend
Akiyuki Morimoto
(0:50)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
57. Calm Before the Storm
Akiyuki Morimoto
(2:13)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
58. Biohazard
Akiyuki Morimoto
(0:37)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
59. Determination
Akiyuki Morimoto
(2:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
60. The Sad Truth
Akiyuki Morimoto
(2:00)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
61. Selfless Act
Akiyuki Morimoto
(1:13)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
62. Salt Mine
Akiyuki Morimoto
(1:22)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
63. Molded IV
Akiyuki Morimoto
(2:30)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
64. Ascending from the Darkness
Akiyuki Morimoto
(2:36)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
65. Molded V
Akiyuki Morimoto
(2:41)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
66. Floating In-Between
Akiyuki Morimoto
(3:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
67. Temper Tantrum
Akiyuki Morimoto
(1:27)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
68. Daidara-bocchi
Akiyuki Morimoto
(3:18)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
69. Ending -Reunited
Akiyuki Morimoto
(2:01)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
70. The Choice -Freedom
Akiyuki Morimoto
(1:58)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
71. Short-Lived Escape -Lost Freedom
Akiyuki Morimoto
(1:06)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
72. The Grudge
Akiyuki Morimoto
(2:37)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
73. Ending -Last Goodbye
Akiyuki Morimoto
(2:22)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
74. Title Menu -Beginning Hour
Akiyuki Morimoto
(1:31)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
75. A Presence -Beginning Hour
Akiyuki Morimoto
(2:07)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
76. Phone Call -Beginning Hour
Akiyuki Morimoto
(1:52)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
77. You're Next -Beginning Hour
Akiyuki Morimoto
(1:47)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
78. Thank You for Playing -Beginning Hour
Akiyuki Morimoto
(0:27)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
79. VR Tutorial
Akiyuki Morimoto
(1:48)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
80. Happy Happy Birthday
Akiyuki Morimoto
(0:12)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
81. You Are Dead
Akiyuki Morimoto
(0:20)
دانلود موسیقی متن بازی Resident Evil 7 : Biohazard
پسورد فایل ها: Bazimag.com
175.75 MB
حجم
4,045
تعداد دفعات دانلود
دانلود
173.52 MB
حجم
2,184
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.