نویسنده: قاسم ممتاز سه شنبه، 21 آذر 1396
ساعت 15:43

موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War

تعداد بازدید: 12139
4.6 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War

موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War

320 Kbps
کیفیت
88
تعداد ترک
Garry Schyman
آهنگساز
313 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
2:26:36
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
1. Fires of War
Garry Schyman
(3:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
2. The New Ring
Garry Schyman
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
3. “He Waits For You”
Garry Schyman
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
4. “I Deal Only In Truth”
Garry Schyman
(4:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
5. The Siege of Minas Ithil
Garry Schyman
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
6. The Lower City
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
7. Shield Maiden of Gondor
Garry Schyman
(0:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
8. “Some Things Were Lost Forever”
Garry Schyman
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
9. “I Must Defend the Gate”
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
10. The Upper City
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
11. “It’s Not Enough for Them to Destroy Us”
Garry Schyman
(1:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
12. A Show to Remember
Garry Schyman
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
13. The Arena
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
14. “I Come For Him!”
Garry Schyman
(1:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
15. “Don’t Go Alone”
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
16. The Warchief’s Camp
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
17. Cirith Ungol
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
18. “My Precious”
Garry Schyman
(0:59)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
19. With Prophecy…Comes Torment
Garry Schyman
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
20. “She Is Not Our Ally”
Garry Schyman
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
21. One More Vision
Garry Schyman
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
22. Return to Minas Ithil
Garry Schyman
(2:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
23. The Courtyard Battle
Garry Schyman
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
24. Flight of the Witch King
Garry Schyman
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
25. Castamir’s Bargain
Garry Schyman
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
26. The Nazgûl
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
27. The Fall
Garry Schyman
(3:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
28. The Blade of Galadriel
Garry Schyman
(2:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
29. The Two Lives of Baranor
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
30. “I Will Not Be Protected”
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
31. Kings of Old
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
32. “Sacrifices Must Be Made”
Garry Schyman
(1:17)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
33. Rise To Power
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
34. Worse Than Death
Garry Schyman
(1:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
35. “Either Way’s A Win”
Garry Schyman
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
36. The Fort Assault
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
37. “I Named Him After You”
Garry Schyman
(3:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
38. “I’ll Defend the Fort Like It Was My Own”
Garry Schyman
(1:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
39. A New Overlord
Garry Schyman
(0:45)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
40. “It Was Like You Were Stuck On a Spit…”
Garry Schyman
(0:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
41. Carnán’s Song
Garry Schyman
(2:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
42. Beasts of Carnán
Garry Schyman
(3:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
43. “They Are Summoning Death”
Garry Schyman
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
44. Gorgoroth
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
45. Tar-Goroth
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
46. Seregost
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
47. The Ice Cave Chase
Garry Schyman
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
48. “Undeath Will Become Undeath”
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
49. Hammerhand
Garry Schyman
(0:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
50. The Beasts Invade Fort Seregost
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
51. The Drake
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
52. Drake Riding
Garry Schyman
(1:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
53. “Why Do You Keep Fighting?”
Garry Schyman
(1:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
54. “A Drake Would Have Been A Great Asset”
Garry Schyman
(1:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
55. “They Are No Longer Men”
Garry Schyman
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
56. Lord of the Dead
Garry Schyman
(1:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
57. No Escape, Even in Death
Garry Schyman
(0:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
58. Arise and Serve
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
59. “You Fight For Mordor”
Garry Schyman
(1:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
60. Barad-Dûr
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
61. “Open Your Eyes”
Garry Schyman
(3:01)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
62. Minas Morgul
Garry Schyman
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
63. The Witch King
Garry Schyman
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
64. “They Are One”
Garry Schyman
(1:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
65. Shadow of War Theme
Garry Schyman
(2:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
66. Kharb-durbgû-hai (Masters of Beasts)
Garry Schyman
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
67. Kinkû-hai gulshu (Seers of the Shadow World)
Garry Schyman
(1:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
68. Karkû-hai kutmushu (Crafters of War)
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
69. Ran-hai balk-shû (Lords of Pain)
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
70. Krum-markû-hai (Soldiers of Glory)
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
71. Sherk-shokkû-hai (Blood-drinkers)
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
72. Bashzikri-hai (Shadow Knives)
Garry Schyman
(1:55)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
73. Snaga-hai gaishu (Slaves of Fear)
Garry Schyman
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
74. Khurkû-hai (Consumers, Devourers)
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
75. Kharb-durbgû-hai Kutmashku (Overlord)
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
76. Kinkû-hai gulshu Kutmashku
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
77. Karkû-hai kutmushu Kutmashku
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
78. Ran-hai balk-shû Kutmashku
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
79. Krum-markû-hai Kutmashku
Garry Schyman
(1:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
80. Sherk-shokkû-hai Kutmashku
Garry Schyman
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
81. Bashzikri-hai Kutmashku
Garry Schyman
(1:37)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
82. Snaga-hai gaishu Kutmashku
Garry Schyman
(1:34)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
83. Khurkû-hai Kutmashku
Garry Schyman
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
84. The Eastern Desert
Garry Schyman
(1:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
85. The Market
Garry Schyman
(1:35)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
86. The Menus
Garry Schyman
(2:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
87. The Army of Minas Ithil
Garry Schyman
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
88. Tribe Song Medley
Garry Schyman
(4:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Middle-Earth: Shadow of War
پسورد فایل ها: Bazimag.com
158.61 MB
حجم
2,284
تعداد دفعات دانلود
دانلود
155.34 MB
حجم
1,695
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.