نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 19 تیر 1391
ساعت 22:08

موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum

تعداد بازدید: 9460
3.5 از 5
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum

موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum

128 Kbps
کیفیت
214
تعداد ترک
Ron Fish
آهنگساز
236 Mb
حجم دانلود
4
تعداد دیسک
-
زمان کل
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
1. ThemeV3Detective
Ron Fish
(3:20)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
2. B1 Combat 01
Ron Fish
(2:41)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
3. B1 Combat 02
Ron Fish
(2:33)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
4. Batman 01
Ron Fish
(4:19)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
5. Batman 02
Ron Fish
(4:16)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
6. CH3Admin A1 Combat 01
Ron Fish
(3:23)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
7. CH3Admin A1 Combat 02
Ron Fish
(3:25)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
8. CH3Admin A1 Combat 03
Ron Fish
(3:26)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
9. Combat 01
Ron Fish
(4:16)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
10. Combat 02
Ron Fish
(4:15)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
11. ForensicTrail 01
Ron Fish
(1:40)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
12. ForensicTrail 02
Ron Fish
(1:40)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
13. ForensicTrail 03
Ron Fish
(1:39)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
14. Henchmen 01
Ron Fish
(4:34)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
15. Henchmen 02
Ron Fish
(4:36)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
16. Henchmen 03
Ron Fish
(4:35)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
17. IntroLoop 01
Ron Fish
(1:04)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
18. IntroLoop 02
Ron Fish
(1:04)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
19. IntroLoop 03
Ron Fish
(1:02)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
20. IP V2 01
Ron Fish
(2:31)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
21. IP V2 02
Ron Fish
(2:32)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
22. IP V2 03
Ron Fish
(2:32)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
23. LunaticMultiLoop 01
Ron Fish
(0:33)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
24. LunaticMultiLoop 02
Ron Fish
(0:32)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
25. Med B3Loop 01
Ron Fish
(1:08)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
26. Med B3Loop 02
Ron Fish
(1:11)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
27. Mus A1Combat 01
Ron Fish
(2:45)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
28. Mus A1Combat 02
Ron Fish
(2:44)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
29. Mus A1 Combat 03
Ron Fish
(2:44)
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
30. OverWorldCombat 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
31. OverWorldCombat 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
32. Pred Batman 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
33. Pred Batman 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
34. SPTutorial 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
35. SPTutorial 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
36. SPTutorial 03
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
37. SPTutorial 04
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
38. SPTutorial 05
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
39. VisitorCentre 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
40. VisitorCentre 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
41. BossBane 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
42. BossBane 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
43. BossBane 03
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
44. BossIvy 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
45. BossIvy 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
46. BossIvy 03
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
47. BossJoker 01
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
48. BossJoker 02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
49. BossJoker 03
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
50. ChallCombat
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
51. ChallCombatV2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
52. CombatDLC
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
53. 412 JokerTriggers
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
54. A1 Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
55. A1 Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
56. AlertIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
57. AlertLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
58. AtmosLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
59. AttackLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
60. Bach02
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
61. BaneIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
62. BatCaveBridge
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
63. BatCaveGlide
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
64. BatCaveStart
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
65. BatGelReward
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
66. BGM3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
67. BGM4 2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
68. BoredShot1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
69. BoredShot2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
70. BoredShot3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
71. Boss 1 Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
72. BreakingNews
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
73. C5PErcLoop1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
74. CarCombatINtro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
75. Cave A
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
76. Cell Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
77. Cells A1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
78. Cells Hit
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
79. Cells Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
80. CellsCombatIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
81. CH5 Henchman
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
82. Charge2Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
83. Charge2Loop Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
84. Charge2Loop Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
85. Charge3 Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
86. Charge3 Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
87. Charge3 Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
88. Chase1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
89. ChaseEnd
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
90. ChaseLoop1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
91. ChaseTremLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
92. ClassicalJok
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
93. CombatB6 Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
94. CombatB6 Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
95. CombatB6 Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
96. CombatIntro1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
97. CombatLoop1 conv
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
98. CombatLoop2 conv
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
99. CombatLoop3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
100. CombatLoop5
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
101. CombatLoop6
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
102. DieFledermaus
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
103. End
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
104. Explore1Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
105. Explore1Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
106. Explore2Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
107. Explore2Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
108. Extra AfterCrocLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
109. Extra JokerJump
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
110. Extra OrderlyTensionV2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
111. Fallin
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
112. FirstCombat Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
113. FirstCombat Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
114. ForensicIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
115. FPed
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
116. GordonSaved
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
117. GrabPt1 Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
118. GrabPt1 Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
119. GrabPt1 Outro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
120. GrabUnder
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
121. Guard1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
122. Guard2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
123. Guard3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
124. HarleyDropsLift
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
125. HarleyIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
126. HarleyKills
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
127. HeadBite
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
128. HeartBeatLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
129. HostageOver
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
130. HostageStart
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
131. HostageStartLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
132. Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
133. IntroLoop1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
134. IntroPt1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
135. IvyAttack1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
136. JazzFa
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
137. JazzSl
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
138. JokerDestroy
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
139. JokerDestroy2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
140. JokerEscapes
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
141. JokerOnCell
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
142. LastTenSecs
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
143. LevelStart
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
144. Lift1Shot4
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
145. Lift1Shot5
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
146. LiftIntro1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
147. LiftIntroLoop2 conv
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
148. LinftIntroLoop1 conv
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
149. Loop2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
150. LunaticStop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
151. Max B1 Croc
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
152. MaxA1 DoorsOpen
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
153. MaxA1 DoorsOpenLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
154. MaxA1 Intro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
155. MaxA1 IntroLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
156. MaxB1 BottomOfLift
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
157. MaxB1 BottomOfLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
158. MaxB1 getInLift
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
159. MaxB1 LiftLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
160. MaxB1 LightsOut
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
161. MAXB3 Leave
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
162. MaxB5 AfterGuard
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
163. MaxC6 DoorsOpen
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
164. MaxC6 Enter
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
165. MaxC6 Loop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
166. Med B3Phrase1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
167. Med B3Phrase2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
168. MedicalCorridors
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
169. MeetIvy
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
170. OfficeCamScene
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
171. OverworldReveal
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
172. OW A3Plants
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
173. Pad1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
174. Pad2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
175. Pad3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
176. ParentsDeath
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
177. Pizz1Shot
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
178. Reveal
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
179. RevIn1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
180. RevIn2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
181. ScareCrowGas
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
182. ScareCrowIntroV2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
183. ScareCrowIntroV2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
184. ScareCrowloop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
185. SeeGordon
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
186. SeeYou
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
187. SeeYou
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
188. Shaker1 conv
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
189. SniperIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
190. SniperIntroB
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
191. Spooky1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
192. Spooky2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
193. Spooky3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
194. Stop1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
195. String Gliss
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
196. SubHit
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
197. Success
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
198. TenseBed
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
199. TenseLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
200. Theme1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
201. Theme2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
202. Theme3
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
203. Theme4
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
204. ThroneRoom
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
205. VenomFactoryIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
206. VenomIvyIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
207. VenomTransform
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
208. VisitorC1
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
209. VisitorC1r2
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
210. WardenIntro Front
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
211. WhiskeyTrailIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
212. WhiskLoop
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
213. WhiskLoopIntro
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
214. Credits
Ron Fish
موسیقی متن بازی Batman : Arkham asylum
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.