نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 04 شهریور 1396
ساعت 20:41

موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice

تعداد بازدید: 9597
4.83 از 5
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice

موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice

160 Kbps
کیفیت
130
تعداد ترک
David García Díaz
آهنگساز
128 Mb
حجم دانلود
1
تعداد دیسک
3:39:49
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
01. Frontend
David García Díaz
(6:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
02. Bcave Atmos 01
David García Díaz
(1:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
03. Bcave Atmos 02
David García Díaz
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
04. Bcave Atmos 03
David García Díaz
(0:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
05. Bcave Atmos 04
David García Díaz
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
06. Bcave Atmos 05
David García Díaz
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
07. Bcave Atmos 06
David García Díaz
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
08. Bcave Atmos 07
David García Díaz
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
09. Bcave Atmos 08
David García Díaz
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
10. Bcave Atmos 09
David García Díaz
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
11. Bcave Atmos 10
David García Díaz
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
12. Bcave Atmos 11
David García Díaz
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
13. Bcave Atmos 12
David García Díaz
(0:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
14. Bcave Psych Soft
David García Díaz
(1:31)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
15. Bcave Start Atmo
David García Díaz
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
16. Beast Cave Combat
David García Díaz
(1:27)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
17. Beast Cave Start
David García Díaz
(1:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
18. Blindness
David García Díaz
(2:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
19. Blindness End
David García Díaz
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
20. Blindness Fly House
David García Díaz
(0:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
21. Bridge Awareness
David García Díaz
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
22. Bridge Combat Percussion First Combat
David García Díaz
(0:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
23. Bridge Combat Percussion Second Combat
David García Díaz
(0:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
24. Bridge Combat Percussion Third Combat
David García Díaz
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
25. Bridge Combat Start Combat Filtered
David García Díaz
(0:21)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
26. Bridge Combat Transition Stinger
David García Díaz
(0:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
27. Bridge First Combat Awareness
David García Díaz
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
28. Bridge Start Music
David García Díaz
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
29. Bridge Start Stinger
David García Díaz
(0:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
30. Climb After Door
David García Díaz
(2:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
31. Combat Surtr First Encounter Base
David García Díaz
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
32. Combat Surtr First Encounter End
David García Díaz
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
33. Combat Valravn Balcony
David García Díaz
(1:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
34. Combat Valravn Balcony Start
David García Díaz
(0:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
35. Combat Valravn Balcony Outro
David García Díaz
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
36. Credits Music
David García Díaz
(4:47)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
37. Fenrir Start Music
David García Díaz
(1:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
38. Fenrir Awareness
David García Díaz
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
39. Gate Battle Loop
David García Díaz
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
40. Fenrir Encroach Layer
David García Díaz
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
41. Hel Beach Atmo
David García Díaz
(3:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
42. Fenrir Second Music
David García Díaz
(1:06)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
43. Hel Beach Dillion Layer
David García Díaz
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
44. Hel Beach Nolyrics
David García Díaz
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
45. Hel Beach Non Atmo 01
David García Díaz
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
46. Hel Beach Non Atmo 02
David García Díaz
(1:19)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
47. Hel Beach Stinger
David García Díaz
(0:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
48. Hela Start Loop 01
David García Díaz
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
49. Hela Start Loop 02
David García Díaz
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
50. Hela Second Combat Loop
David García Díaz
(4:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
51. Hela First Strike
David García Díaz
(0:43)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
52. Hela First Combat Start
David García Díaz
(0:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
53. Hela First Combat Loop
David García Díaz
(4:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
54. Hela First Combat End
David García Díaz
(0:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
55. Hela Finale Atmos 01
David García Díaz
(0:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
56. Hela Finale Atmos 02
David García Díaz
(0:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
57. Hela Finale Atmos 03
David García Díaz
(0:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
58. Hela Finale Atmos 04
David García Díaz
(0:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
59. Hela Finale Atmos 05
David García Díaz
(0:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
60. Hela Finale Atmos 06
David García Díaz
(0:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
61. Hela Finale Atmos 07
David García Díaz
(0:50)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
62. Hela Finale Transition
David García Díaz
(0:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
63. Hela Finale Stinger 01
David García Díaz
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
64. Hela Finale Stinger 02
David García Díaz
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
65. Hela Finale Stinger 03
David García Díaz
(0:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
66. Hela Finale Stinger 04
David García Díaz
(0:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
67. Hell Heim Arrival
David García Díaz
(5:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
68. Hmon Surtr Mus First Run Loop
David García Díaz
(2:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
69. Hmon Valravn First Puzzle Solved
David García Díaz
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
70. Hmon Valravn First Puzzle Solved Awareness
David García Díaz
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
71. Hmon Valravn First Puzzle Solved Fade
David García Díaz
(0:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
72. Hmus Valravn First Encounter
David García Díaz
(1:00)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
73. Hmus Valravn First Encounter Outro
David García Díaz
(0:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
74. Hmus Valravn First Part Forest Music
David García Díaz
(2:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
75. Hmus Zynbel Ritual Without Vocals
David García Díaz
(2:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
76. Labyrinth Start
David García Díaz
(0:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
77. Labyrinth Atmo
David García Díaz
(4:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
78. Meadow Boom Teleport Tail
David García Díaz
(0:11)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
79. Meadow Guitar Music
David García Díaz
(2:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
80. Meadow Music
David García Díaz
(2:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
81. Meadow Reverse Transition
David García Díaz
(0:08)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
82. Meadow Transition Music
David García Díaz
(0:29)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
83. Sea Of Corpses Start
David García Díaz
(0:48)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
84. Sea Of Corpses Tonal Main
David García Díaz
(4:26)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
85. Sea Of Corpses Galena Presentation
David García Díaz
(3:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
86. Sea Of Corpses First Combat
David García Díaz
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
87. Sea Of Corpses First Combat End Stinger
David García Díaz
(0:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
88. Sea Of Corpses End
David García Díaz
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
89. Second Encounter
David García Díaz
(1:04)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
90. Second Encounter Stinger
David García Díaz
(0:05)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
91. Surtr Start
David García Díaz
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
92. Surtr Intro
David García Díaz
(1:20)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
93. Surtr After First Encounter
David García Díaz
(1:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
94. Surtr Backtrack
David García Díaz
(1:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
95. Surtr Boss Music Awareness
David García Díaz
(0:36)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
96. Surtr Combat Bactrack
David García Díaz
(2:30)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
97. Surtr Fight Stage 01
David García Díaz
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
98. Surtr Fight Stage 02
David García Díaz
(3:13)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
99. Surtr First Encounter Wind
David García Díaz
(0:38)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
100. Surtr Traversal Vocals
David García Díaz
(5:42)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
101. Surtr Stinger End
David García Díaz
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
102. Swamp Outside
David García Díaz
(4:39)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
103. Temple
David García Díaz
(0:41)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
104. Third Encounter
David García Díaz
(0:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
105. Tower Start Music
David García Díaz
(3:12)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
106. Tower Start To Teleport Dark Layer
David García Díaz
(1:22)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
107. Tower Dark Awareness Start
David García Díaz
(7:54)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
108. Tower Light
David García Díaz
(6:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
109. Tower Waves Bridge
David García Díaz
(0:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
110. Valravn 2nd Chase
David García Díaz
(2:46)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
111. Valravn Awareness
David García Díaz
(0:15)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
112. Valravn Awareness BG Forest
David García Díaz
(2:16)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
113. Valravn Awareness Nest
David García Díaz
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
114. Valravn Awareness With Furies
David García Díaz
(7:03)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
115. Valravn Backtracking
David García Díaz
(4:25)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
116. Valravn Battle Stage 01
David García Díaz
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
117. Valravn Battle Stage 02
David García Díaz
(1:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
118. Valravn Begin Atmo
David García Díaz
(0:53)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
119. Valravn First Awareness With Furies
David García Díaz
(2:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
120. Valravn First Chase Solved
David García Díaz
(1:32)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
121. Valravn First Door
David García Díaz
(1:40)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
122. Valravn Nest
David García Díaz
(2:44)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
123. Valravn Pathto Nest
David García Díaz
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
124. Valravn Start Voice Layer
David García Díaz
(2:28)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
125. Vertical Slice Magic Announce 01
David García Díaz
(0:14)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
126. Vertical Slice Magic Announce 02
David García Díaz
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
127. Volcano
David García Díaz
(7:23)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
128. Volcano Combat
David García Díaz
(1:52)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
129. Volcano Final Fight Loop
David García Díaz
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
130. Volcano Final Fight End
David García Díaz
(0:10)
موسیقی متن و آهنگ های بازی Hellblade Senuna's Sacrifice
پسورد فایل ها: Bazimag.com
128.01 MB
حجم
2,712
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.