نویسنده: قاسم ممتاز یکشنبه، 23 شهریور 1393
ساعت 12:15

دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta

تعداد بازدید: 9584
5 از 5
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta

دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta

320 Kbps
کیفیت
150
تعداد ترک
Hiroshi Yamaguchi
آهنگساز
567 Mb
حجم دانلود
5
تعداد دیسک
5:15:29
زمان کل
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
Disk 1
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
01. Opening Demo
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
02. One of a Kind
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
03. EV01 Beginning
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
04. GM01 Chapter Start
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
05. EV02–1 Prologue
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
06. EV02–2 Angel Advent A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
07. Riders of the Light
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
08. Fly Me to the Moon (∞ Climax Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
09. EV03–1 Enzo and Drive
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
10. EV03–2 Jeanne Enters
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
11. ST01 The Falling Military Transport
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
12. EV04–1 Dance With Jeanne
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
13. EV04-2 Signs of Unrest
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
14. The Gates of Hell
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
15. EV05 Scarborough Fair Equipped
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
16. ST02 Vigrid — Station Home
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
17. Theme of Bayonetta — Mysterious Destiny
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
18. ST03 Vigrid — Town Areas
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
19. EV06–1 Angel Advent B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
20. EV06–2 Bayonetta Preparing for Battle A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
21. The Heavies
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
22. Demonic Beast Summon
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
23. Fortitudo — In Labors and Dangers — Movement 1
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
24. GM02 Chapter Clear
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
25. EV07–1 Jeanne — Bike Action
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
26. EV07–2 Conversation with Jeanne
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
27. EV07–3 In the Shambles Inside the Memories A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
28. Battle For the Umbra Throne
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
29. EV08 Angel Advent C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
30. EV09 Luka Enters
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
31. EV09–2 Conversation with Luka A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
32. EV09–3 Conversation with Luka B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
33. EV09–4 Angel Advent D
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
34. EV09–5 Bayonetta Preparing for Battle B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
35. Pinch!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
36. EV10–1 Mysterious Girl — Cereza Enters
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
37. EV10–2 Fortitudo Appears
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
38. EV11 Conversation with Fortitudo
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
Disk 2
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
01. ST04 Town Areas Swallowed by Lava
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
02. EV12–1 A Close Call!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
03. EV12–2 Action!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
04. ST05 Underground Cave
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
05. Paradiso — Paradise of Light
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
06. God's Voice A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
07. God's Voice B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
08. EV13 Fortitudo Again
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
09. Fortitudo — In Labors and Dangers
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
10. Climatic Battle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
11. Let's Hit the Climax!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
12. ST06 Moonlit Valley
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
13. EV14–1 Confrontation with Jeanne A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
14. EV14–2 Confrontation with Jeanne B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
15. Red & Black
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
16. ST07 The Witches' Forge
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
17. EV15 Cereza
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
18. First Love
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
19. Broken Heart
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
20. EV16 S.e.-y Battle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
21. EV17 Deceitful
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
22. EV18 Temperantia Enters
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
23. Temperantia — In Foregoing Pleasures
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
24. Splash Wave (∞ Climax Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
25. After Burner (∞ Climax Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
26. Magnificent 7 (∞ Climax Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
Disk 3
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
01. ST08 Paradiso — Graveyard of the Memories of Time
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
02. EV19–1 In the Shambles inside the Memories B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
03. EV19–2 In the Shambles inside the Memories — Assault
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
04. ST09 Paradiso — Star Ocean
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
05. EV20 Luka Glances Bayonetta's Battle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
06. EV21–1 Iustitia Enters A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
07. EV21–2 Luka's Delusion A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
08. EV21–3 Iustitia Enters B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
09. EV21–4 Iustitia Enters C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
10. Iustitia — In Giving Every Man His Due
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
11. EV22–1 At the Airport — Talking with Luka A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
12. EV22–2 Eyes of the World
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
13. EV22–3 At the Airport — Talking with Luka B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
14. EV22–4 At the Airport — Assault
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
15. ST10 Giant Military Transport — Valkyria
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
16. EV23–1 Confrontation with Jeanne C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
17. EV23–2 The Falling Valkyria
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
18. ST11 Save Cereza!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
19. EV24–1 Sapientia Enters A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
20. EV24–2 Sapientia Enters B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
21. Sapientia — In the Choice between Good and Evil
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
22. EV25 Luka's Delusion B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
23. Space Harrier (∞ Climax Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
24. Wiwi Jumbo (Heaven Sent Mix)
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
25. EV26–1 Before the Final Battle with Jeanne A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
26. EV26–2 Before the Final Battle with Jeanne B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
27. EV26–3 Before the Final Battle with Jeanne C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
28. Blood & Darkness
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
29. EV27–1 Jeanne A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
30. EV27–2 Truth
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
31. EV27–3 Jeanne B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
32. EV27–4 Miraculous Revival !?
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
33. EV27–5 Bayonetta and Luka
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
Disk 4
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
01. EV28 To Isabel Building
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
02. ST12 Isabel Building — Lower Floors
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
03. ST13 Isabel Building — Upper Floors
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
04. EV29–1 Talking with Balder A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
05. EV29–2 Talking with Balder B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
06. EV29–3 Talking with Balder C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
07. EV29–4 Talking with Balder D
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
08. EV29–5 Luka Deceased
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
09. EV29–6 Balder
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
10. You May Call Me Father
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
11. EV30–1 The Journey Ends
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
12. EV30–2 Bayonetta Captured by the Statue of God
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
13. EV31–1 Jeanne — To the Space A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
14. EV31–2 Jeanne — To the Space B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
15. Friend (Rei Kondoh) 3:43
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
16. EV23 Jeanne Deceased
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
17. The Greatest Jubilee
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
18. EV33 Staff Roll…?
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
19. EV34 Luka Admires the Night Sky
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
20. EV35–1 Epilogue
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
21. EV35–2 Romance
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
22. Let's Dance Boys!
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
23. Fly Me to the Moon
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
24. Memory
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
Disk 5
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
01. Magical Sound Shower — Out Run
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
02. Splash Wave — Out Run
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
03. After Burner
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
04. After Burner II
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
05. After Burner — with melody ver. — After Burner II
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
06. Boss — Fantasy Zone
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
07. Theme — Space Harrier
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
08. GM03 Angel Attack
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
09. GM04 Verse Result Jingle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
10. GM05 Silver Medal Acquisition Jingle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
11. GM06 Gold Medal Acquisition
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
12. GM07 Platinum Medal Acquisition Jingle
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
13. Angel's Voice — Military March
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
14. Angel's Voice — Moonlight
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
15. Angel's Voice — Fantaisie Impromptu
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
16. Angel's Voice — Sonata for Two Pianos
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
17. Angel's Voice — Skaters' Waltz
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
18. Angel's Voice — The Ride of the Valkyries
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
19. Angel's Voice — Hallelujah
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
20. Angel's Voice — Jupiter
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
21. Angel's Voice — Mars
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
22. 2008 Tokyo Game Show Promotion
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
23. Bayonetta Image Song — Prototype A
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
24. Mysterious Destiny — Prototype
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
25. Bayonetta Image Song — Prototype B
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
26. Bayonetta Image Song — Prototype C
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
27. Pinch! — Prototype
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
28. Mysterious Destiny — retro version
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
29. One Of A Kind — retro version
Hiroshi Yamaguchi
دانلود موسیقی متن بازی Bayonetta
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.