نویسنده: قاسم ممتاز دوشنبه، 23 ارديبهشت 1392
ساعت 11:09

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6

تعداد بازدید: 16280
4.14 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6

320 Kbps
کیفیت
244
تعداد ترک
Daniel Lindholm
آهنگساز
1070 Mb
حجم دانلود
7
تعداد دیسک
8:09:27
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 1
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Main Theme Of Resident Evil 6 ~ Biohazard 6
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Introduction
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Prelude
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Prelude II - Main Theme ~Reprise~
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Main Theme (Leon & Helena)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Leon & Helena's Prologue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Adam's Death
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Tall Oaks' Ivy University
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Attack In The Elevator
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Parking Lot
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Classrooms
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Alarm Swarm
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Campus Streets
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Car Crash
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Cutscene - Flashback ~ The President's Plan
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Subway Tunnel
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Subway Station
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Tall Oaks' Streets
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Shrieker
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Gun Shop Defense
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Bloodshot
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Whopper
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Tall Oaks' Rooftops
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Bus Escape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Cutscene - Neo-Umbrella ~ To Cathedral
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. Bus Crash
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
27. Cathedral Statue Trap
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
28. Lepotitsa
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
29. Underground Lab
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
30. Searching For Deborah
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
31. Cutscene - C-Virus Experiment Tape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
32. Underground Passage
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
33. Escaped Experiments
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
34. Mineshaft
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
35. Cutscene - Deborah Transforms ~ Meet Ada
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
36. Deborah
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
37. Seperation
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
38. Deborah II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
39. Minecart
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
40. Deborah III
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
41. Deborah IV
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
42. Cutscene - No More Tears ~ Simmons
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 2
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Cutscene - Accusations
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Beneath The Catacombs
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Suspense
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Brzak
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Brzak II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Brzak III
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Cutscene - Destroying Evidence
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Cutscene - The Pilot Mutated
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Sabotaged Flight
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Cargo Bay
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Cargo Ramp
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Zombies On A Plane
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Kennedy Airlines
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Rasklapanje
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Cutscene - Ada
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Prototype Drones
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Chasing Ada
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Cutscene - Leon vs. Chris ~ Ada Escapes
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Cutscene - Confronting Derek
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Cutscene - Derek Mutates
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Mutated Derek Simmons
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Cutscene - Derek Crushed ~ Subway Off The Rails
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Cutscene - C-Virus Missiles Hits Tatchi
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Cutscene - Outbreak ~ Ada's Dead..
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Escaping The Gas
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. Driving Through The Gas
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
27. Explosion ~ Ada's Alive
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
28. Tatchi Corridors
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
29. Highway Overtaken
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
30. Fierce Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
31. Cutscene - Derek Returns
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
32. Mutated Derek Simmons II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
33. Mutated Derek Simmons III
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
34. Don't Die On Me!
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
35. Beg! ~ Derek Falls
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
36. Cutscene - Derek Ignites ~ What Are You?
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
37. Mutated Derek Simmons IV
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
38. Rooftop Escape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
39. Last Stand ~ Finishing Derek
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
40. Leon & Helena's Ending
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
41. Staff Roll (Leon & Helena)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
42. Leon & Helena's Epilogue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
43. Chapter Results (Leon & Helena)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 3
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Main Theme (Chris & Piers)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Chris & Piers Prologue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Taiyup Streets
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. J'avo Mutation
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. J'avo Supersoldier
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Taiyup Rooftops
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Rooftop Assault
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Tenements
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Hostages
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Tenement Escape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Cutscene - Finn...
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Cutscene - Edonia 2012 ~ J'avo Briefing
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Edonian Streets ~ Orgoman (Chris & Piers)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Edonian Streets II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Edonian Bridge
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Cutscene - Sherry Birkin ~ Bogey
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Orgoman II (Chris & Piers)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Orgoman III
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Cutscene - Ada Wong ~ C-Virus
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Escort
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Cutscene - Ada Attacks ~ Finn's Death
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Cutscene - Flash Forward
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Camoflauged Serpent
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Construction Pit
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Armored Gunship
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. Cutscene - Fall In Line, Soldier
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
27. Cutscene - Serpent!
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
28. Iluzija
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
29. Iluzija II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
30. Cutscene - Marco Becomes Infected
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
31. Gnezdo Marco
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
32. Cutscene - Chris' Vendetta
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
33. Armored Gunship II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
34. Cutscene - Hunting Ada
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
35. Tracking Ada
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
36. Cutscene - Chris vs. Leon ~ Recovery
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 4
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Highway Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Highway Chase II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Jeep Crash Recovery
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Spec Ops Snipers
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Missile Bay
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Rewiring The Missile
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Armory Battle
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Cutscene - Ada's Message To Simmons
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Ship Quarters Chase ~ Communication Room
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Cutscene - Missiles To Destroy The World ~ Assassination
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Arriving On The Lower Deck
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Lower Deck
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Aircraft Assault
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Missile Countdown
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Final Strike
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Cutscene - Arriving On The Oil Rig ~ Irony
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Undersea Base
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Base Corridors
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. De-Pressurization
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Cutscene - The One Who Killed Your Father
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Haos Chamber
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Cutscene - Haos Awakens
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Haos
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Haos Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Haos Chase II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. Cutscene - Chris Captured
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
27. Self-Infection
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
28. J'avo Claws
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
29. Haos II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
30. Finishing Haos
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
31. Undersea Base Escape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
32. Chris & Pier's Ending
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
33. Staff Roll (Chris & Piers)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
34. Chris & Pier's Epilogue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
35. Chapter Results (Chris & Piers)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 5
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Main Theme (Jake & Sherry)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Jake & Sherry's Prologue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Edonian Buildings
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Derelict Residential Run
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Cutscene - Price Of My Blood
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Cliffside Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Fight Or Flight
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Cutscene - Ustanak Appears
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Ustanak - Edonian Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Ustanak II - Warehouse Battle
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Cutscene - Bogey
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Orgoman (Jake & Sherry)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Orgoman II (Jake & Sherry)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Ustanak III - Carrier
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Ustanak IV - Helicopter Attack
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Ustanak Falls ~ Parachute
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Cutscene - Healing Factor
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Cutscene - Nostalgia ~ Cabin Attack
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Avalanche
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Ice Mine
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Ustanak V - Mine Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Ustanak VI - The Mining Drill
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Cutscene - Ada ~ Wesker Jr.
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. White Room Escape
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Cutscene - Sherry Escapes
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. White Corridors
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
27. Cutscene - Responsibility
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
28. Tank Breach
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
29. Tank Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
30. Tank In The Garden
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
31. Motorcycle Chase
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
32. Market District
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
33. Cutscene - Leon ~ Ustanak Returns
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
34. Ustanak VII - Crashsite
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
35. Cutscene - Ada Coverfire
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
36. Cutscene - Ada Rescues Sherry
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
37. Cutscene - Captured Again
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 6
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
01. Cutscene - Just Following Orders, Right
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Escaping Confinement
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Cutscene - Haos Awakens ~ I'm Not My Father
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Ustanak VIII - Magma Chamber
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Ustanak IX - Mano-a-Mano
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Finishing Ustanak
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Ustanak X - High Velocity Transport
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Staff Roll (Jake & Sherry)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Jake & Sherry's Epilogue
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Chapter Results (Jake & Sherry)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Main Theme (Ada)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Prologue - Simmons ~ Into The Submarine
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Submarine - Stealth ~ Alert
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Painting Quarters
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Submarine Corridors
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Submarine Hull
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Submarine Evacuation
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Sinking Submarine
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Flooded Corridors
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Cutscene - Scapegoat ~ Escaping The Sub
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Cutscene - To The Cathedral
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Cemetery
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Cutscene - Proceed To The Research Lab
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Simmons Cathedral
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Cutscene - Happy Birthday, Ada Wong ~ Clone
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
Disk 7
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
1. Cutscene - Ubistvo Born
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
02. Ubistvo
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
03. Lanshiang
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
04. Ubistvo II
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
05. Ubistvo III
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
06. Playing Sniper
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
07. Neo-Umbrella Aircraft Carrier
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
08. Diversion
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
09. Cutscene - Carla
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
10. Eerie
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
11. Cutscene - Corpse ~ Doppelgänger Transformed
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
12. Malformed Carla Radames
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
13. Cutscene - To Simmons
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
14. Air Support
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
15. Rooftop Cleanup
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
16. Cutscene - Leon's Confusion
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
17. Neo-Umbrella Test Subjects
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
18. Ada's Ending
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
19. Staff Roll (Ada)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
20. Chapter Results (Ada)
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
21. Game Over
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
22. Mercenaries Theme 1
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
23. Mercenaries Theme 2
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
24. Mercenaries Results
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
25. Guitar Song
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
26. True Epilogue - To Be Continued...
Daniel Lindholm
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Resident evil 6
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
برچسب‌ها
 • Registered
  آفلاین
  عضویت: فروردين 1396
  نظرها: 1
  تشکر: 0
  تشکرشده: 0
  کنسول‌های بازی:

  سلام.
  اگه میشه آهنگ ها رو به صورت تکی هم برای دانلود و هم برای پخش آنلاین بزارید.
  ممنونم. از سایت خوبتون

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2206
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1192
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: mohammad44332211
  سلام. اگه میشه آهنگ ها رو به صورت تکی هم برای دانلود و هم برای پخش آنلاین بزارید. ممنونم. از سایت خوبتون

  سلام بر شما . برای موسیقی متن های جدید ، امکان گوش دادن به بعضی از ترک های منتخب وجود داره . برای جدا گذاشتن هر ترک برای دانلود کار بسیار زمانبری هست که متاسفانه فعلا امکان انجامش نیست . امید بخدا در آینده ممکنه که انجام بشه . ممنون از پیشنهادتون

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: تیر 1392
  نظرها: 1
  تشکر: 0
  تشکرشده: 0

  تشکر دوست من... از بابت آهنگ ....فک کنم اولین سایتی که Ost کاملش رو گذاشته شمایید...امیدوارم تو کارتون همیشه موفق باشید

 • Super Admin
  آفلاین
  عضویت: ارديبهشت 1391
  نظرها: 2206
  تشکر: 1015
  تشکرشده: 1192
  پروفایل psn: Sir-Ghas
  رتبه لیدربرد psn: 112
  کنسول‌های بازی:
  در پاسخ به: meysam
  تشکر دوست من... از بابت آهنگ ....فک کنم اولین سایتی که Ost کاملش رو گذاشته شمایید...امیدوارم تو کارتون همیشه موفق باشید

  ممنون از شما دوست عزیز :)

 • Registered
  آفلاین
  عضویت: تیر 1392
  نظرها: 6
  تشکر: 11
  تشکرشده: 4

  عالی بود...

  ‏مهمان از این نوشته تشکر کرده است.
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.