نویسنده: قاسم ممتاز شنبه، 21 مرداد 1391
ساعت 01:44

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V

تعداد بازدید: 6861
5 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V

192 Kbps
کیفیت
57
تعداد ترک
Junichi Nakatsuru
آهنگساز
172 Mb
حجم دانلود
3
تعداد دیسک
2:33:44
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
Disk 1
Junichi Nakatsuru
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
01 Sword of Resolution
Junichi Nakatsuru
3:02
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
02 Till Fate Writes My Epitaph
Junichi Nakatsuru
3:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
03 Sleepless: An Untamed Beast
Junichi Nakatsuru
3:41
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
04 Daybreaker
Junichi Nakatsuru
3:56
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
05 The Invincible Blade
Junichi Nakatsuru
3:54
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
06 Tread Ye the Path of Bravery
Junichi Nakatsuru
4:05
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
07 Where Springs Not Fail
Junichi Nakatsuru
3:56
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
08 Faster Than a Howling Wind
Junichi Nakatsuru
3:43
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
09 Let My Soul Burn
Junichi Nakatsuru
3:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
10 A High-Spirited Tiger
Junichi Nakatsuru
3:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
11 Without the Blessing of Fate
Junichi Nakatsuru
3:40
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
12 Master of Edges
Junichi Nakatsuru
3:18
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
13 Virtuous Heart
Junichi Nakatsuru
3:03
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
14 Sacred Dawn
Junichi Nakatsuru
4:24
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
Disk 2
Junichi Nakatsuru
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
01 Wings of Sorrow
Junichi Nakatsuru
3:50
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
02 Mischievous Whispers
Junichi Nakatsuru
3:22
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
03 Chainless Disaster
Junichi Nakatsuru
3:16
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
04 Wandering Seer
Junichi Nakatsuru
4:14
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
05 Blood Thirst Concerto
Junichi Nakatsuru
3:51
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
06 Amid the Pure Insanity
Junichi Nakatsuru
4:00
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
07 Samsara: The Wheel of Eternity
Junichi Nakatsuru
3:44
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
08 Brutal Instinct
Junichi Nakatsuru
3:27
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
09 The Storm Bringer
Junichi Nakatsuru
3:59
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
10 Through the Jaws of Death
Junichi Nakatsuru
3:37
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
11 Pavor Nocturnus
Junichi Nakatsuru
3:27
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
12 Adorned with Evi
Junichi Nakatsuru
l 3:58
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
13 Regalia
Junichi Nakatsuru
3:51
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
14 Dance of the Oracle
Junichi Nakatsuru
4:12
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
15 Venice Rooftops (SCV mix)
Junichi Nakatsuru
3:59
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
Disk 3
Junichi Nakatsuru
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
01 Chaos and Cosmos
Junichi Nakatsuru
2:45
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
02 The Frontier of History
Junichi Nakatsuru
2:32
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
03 The Field of Honor
Junichi Nakatsuru
2:00
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
04 Artificer's Fancy
Junichi Nakatsuru
4:23
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
05 Legend Unveiled
Junichi Nakatsuru
1:26
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
06 Surge of Darkness
Junichi Nakatsuru
0:27
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
07 Decisive Clash
Junichi Nakatsuru
1:35
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
08 ightmare's Demise
Junichi Nakatsuru
0:38
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
09 Faith and Arrogance
Junichi Nakatsuru
0:41
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
10 Raid of Brute Force
Junichi Nakatsuru
0:59
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
11 Code Duello
Junichi Nakatsuru
1:10
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
12 Holy Requisition
Junichi Nakatsuru
2:11
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
13 Painful Fate
Junichi Nakatsuru
1:11
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
14 Gloomy Seduction
Junichi Nakatsuru
1:12
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
15 Evil Omen
Junichi Nakatsuru
1:10
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
16 Home is Faraway
Junichi Nakatsuru
2:12
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
17 A Looming Threat
Junichi Nakatsuru
0:35
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
18 Burgeoning Darkness
Junichi Nakatsuru
0:37
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
19 Lord of Terror
Junichi Nakatsuru
1:14
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
20 Silent Grief
Junichi Nakatsuru
1:41
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
21 The Brave Shall Carry On
Junichi Nakatsuru
1:13
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
22 The Legendary Treasures
Junichi Nakatsuru
0:40
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
23 Mayhem
Junichi Nakatsuru
0:40
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
24 Momentum
Junichi Nakatsuru
0:44
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
25 Returning Doom
Junichi Nakatsuru
1:42
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
26 The Last Wish
Junichi Nakatsuru
1:26
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
27 The Siblings' Destiny
Junichi Nakatsuru
1:52
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
28 The Breeze at Dawn
Junichi Nakatsuru
6:13
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Soul Calibur V
پسورد فایل ها: Mb-Empire.com
00:00
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.