نویسنده: قاسم ممتاز چهارشنبه، 11 مرداد 1396
ساعت 10:27

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age

تعداد بازدید: 7401
4 از 5
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age

موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age

320 Kbps
کیفیت
102 + 6
تعداد ترک
Hitoshi Sakimoto
آهنگساز
849 Mb
حجم دانلود
2
تعداد دیسک
6:08:05
زمان کل
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
CD1
Hitoshi Sakimoto
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
1. Demo Movie
Hitoshi Sakimoto
(1:41)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
2. FINAL FANTASY
Hitoshi Sakimoto
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
3. Opening Movie
Hitoshi Sakimoto
(7:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
4. Into the Fortress
Hitoshi Sakimoto
(3:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
5. Boss Battle
Hitoshi Sakimoto
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
6. Shadow Play
Hitoshi Sakimoto
(3:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
7. Training in the Sewers
Hitoshi Sakimoto
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
8. Streets of Rabanastre
Hitoshi Sakimoto
(5:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
9. Penelo's Theme
Hitoshi Sakimoto
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
10. To Be a Sky Pirate
Hitoshi Sakimoto
(0:34)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
11. The Dalmasca Estersand
Hitoshi Sakimoto
(4:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
12. Level Up
Hitoshi Sakimoto
(0:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
13. Cooperation: Imperial
Hitoshi Sakimoto
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
14. Winds of Change
Hitoshi Sakimoto
(3:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
15. Lowtown
Hitoshi Sakimoto
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
16. Quiet Resolve
Hitoshi Sakimoto
(4:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
17. Giza Plains
Hitoshi Sakimoto
(5:03)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
18. Parting Ways
Hitoshi Sakimoto
(0:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
19. The Garamsythe Waterway
Hitoshi Sakimoto
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
20. The Clan Hall
Hitoshi Sakimoto
(3:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
21. Portent
Hitoshi Sakimoto
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
22. Unrest
Hitoshi Sakimoto
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
23. Ashe's Theme
Hitoshi Sakimoto
(5:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
24. Visions
Hitoshi Sakimoto
(3:49)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
25. Flash of Steel
Hitoshi Sakimoto
(3:02)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
26. Victory Fanfare
Hitoshi Sakimoto
(0:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
27. Gathering Storm: Imperial
Hitoshi Sakimoto
(2:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
28. Balthier's Promise
Hitoshi Sakimoto
(0:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
29. Nalbina Dungeons
Hitoshi Sakimoto
(4:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
30. Among Savages
Hitoshi Sakimoto
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
31. Drums of War
Hitoshi Sakimoto
(3:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
32. The Archadian Empire
Hitoshi Sakimoto
(8:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
33. The Barheim Passage
Hitoshi Sakimoto
(4:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
34. I Give You My Word
Hitoshi Sakimoto
(2:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
35. Sorrow: Resistance
Hitoshi Sakimoto
(4:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
36. On the Riverbank
Hitoshi Sakimoto
(3:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
37. Nalbina Fortress
Hitoshi Sakimoto
(2:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
38. The Dalmasca Westersand
Hitoshi Sakimoto
(3:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
39. Cooperation: Resistance
Hitoshi Sakimoto
(3:10)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
40. The Skycity of Bhujerba
Hitoshi Sakimoto
(4:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
41. The Stone's Secret
Hitoshi Sakimoto
(3:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
42. Giving Chase
Hitoshi Sakimoto
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
43. Black of Night: Imperial
Hitoshi Sakimoto
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
44. On the Bridge of Leviathan
Hitoshi Sakimoto
(4:14)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
45. Defying the Empire
Hitoshi Sakimoto
(3:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
46. Discord: Imperial
Hitoshi Sakimoto
(2:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
47. The Razor's Edge
Hitoshi Sakimoto
(3:30)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
48. The Yensan Sandsea
Hitoshi Sakimoto
(2:42)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
49. Lying in Wait
Hitoshi Sakimoto
(4:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
50. The Guardians
Hitoshi Sakimoto
(3:39)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
51. The Tomb of Raithwall
Hitoshi Sakimoto
(3:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
52. Battle with an Esper
Hitoshi Sakimoto
(3:45)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
53. Life and Death
Hitoshi Sakimoto
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
54. Ozmone Plain
Hitoshi Sakimoto
(2:59)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
55. Jahara - Land of the Garif
Hitoshi Sakimoto
(5:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
56. Golmore Jungle
Hitoshi Sakimoto
(4:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
57. Eruyt Village
Hitoshi Sakimoto
(4:37)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
58. Try to Grow Up
Hitoshi Sakimoto
(0:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
59. Chocobo Theme
Hitoshi Sakimoto
(2:25)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
60. Threat Impendent
Hitoshi Sakimoto
(3:06)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
61. Fury of the Entites
Hitoshi Sakimoto
(4:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
62. Lust for Power
Hitoshi Sakimoto
(3:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
63. Discarded Power
Hitoshi Sakimoto
(2:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
64. Sorrow: Imperial
Hitoshi Sakimoto
(3:19)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
65. The Stilshrine of Miriam
Hitoshi Sakimoto
(3:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
66. Room of White
Hitoshi Sakimoto
(4:13)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
67. The Mosphoran Highwaste
Hitoshi Sakimoto
(3:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
68. The Salikawood
Hitoshi Sakimoto
(2:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
69. Phon Coast
Hitoshi Sakimoto
(4:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
70. The Fates
Hitoshi Sakimoto
(3:17)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
71. Tchita Uplands
Hitoshi Sakimoto
(3:40)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
72. The Sochen Cave Palace
Hitoshi Sakimoto
(3:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
73. Respite
Hitoshi Sakimoto
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
74. A Moment's Rest
Hitoshi Sakimoto
(5:01)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
75. Gutter-churl
Hitoshi Sakimoto
(3:32)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
76. The Port at Balfonheim
Hitoshi Sakimoto
(2:35)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
77. Heart of a Child
Hitoshi Sakimoto
(3:22)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
78. Catnap
Hitoshi Sakimoto
(0:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
79. The Cerobi Steppe
Hitoshi Sakimoto
(3:46)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
80. Zertinan Caverns
Hitoshi Sakimoto
(4:00)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
81. The Forgotten City
Hitoshi Sakimoto
(4:43)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
82. Realm of Memory
Hitoshi Sakimoto
(4:27)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
83. Gloom
Hitoshi Sakimoto
(4:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
84. Game Over
Hitoshi Sakimoto
(0:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
85. Battle on the Big Bridge
Hitoshi Sakimoto
(3:08)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
86. The Feywood
Hitoshi Sakimoto
(4:52)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
87. The Esper
Hitoshi Sakimoto
(3:05)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
88. The Mystery of Giruvegan
Hitoshi Sakimoto
(3:11)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
89. To Walk Amongst Gods
Hitoshi Sakimoto
(3:48)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
90. Memories Eternal
Hitoshi Sakimoto
(3:50)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
91. The Final Act
Hitoshi Sakimoto
(3:57)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
92. Ascent
Hitoshi Sakimoto
(3:56)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
93. The Ultimate Trial
Hitoshi Sakimoto
(3:23)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
94. Sky Fortress Bahamut
Hitoshi Sakimoto
(3:38)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
95. Bahamut Shudders
Hitoshi Sakimoto
(0:44)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
96. Struggle for Freedom
Hitoshi Sakimoto
(9:55)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
97. Struggle's End
Hitoshi Sakimoto
(1:18)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
98. Ending Movie
Hitoshi Sakimoto
(6:20)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
99. The Zodiac Age
Hitoshi Sakimoto
(7:28)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
100. An Untimely End
Hitoshi Sakimoto
(2:31)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
101. Vayne's Words
Hitoshi Sakimoto
(1:33)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
102. Vaan's Resolve
Hitoshi Sakimoto
(0:26)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
Bonus Disk
Hitoshi Sakimoto
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
1. THE ZODIAC AGE Music Box Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(3:16)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
2. Folk Music Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(2:15)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
3. Piano Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(2:24)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
4. Military Band Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(3:09)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
5. Acoustic Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(2:58)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
6. Cinematic Arrangement
Hitoshi Sakimoto
(3:07)
موسیقی متن و آهنگ‌های بازی Final Fantasy Xll the Zodiac Age
پسورد فایل ها: Bazimag.com
261.39 MB
حجم
1,061
تعداد دفعات دانلود
دانلود
269.22 MB
حجم
884
تعداد دفعات دانلود
دانلود
279.07 MB
حجم
946
تعداد دفعات دانلود
دانلود
39.62 MB
حجم
892
تعداد دفعات دانلود
دانلود
  • هیچ نظری یافت نشد
لطفا برای ثبت نظر خود وارد شوید و یا ثبت نام کنید.